Bilişim Hukuku Avukatı

Bilişim kavramının birden fazla tanımı yapılabilir. Bilişim, elektronik sistemlerin tümünü barındıran bir üst kavramdır. Bilişim, insanların teknik, ekonomik ve toplumsal iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, düzenli ve akla uygun bir biçimde, özellikle bilgisayarlar ve benzeri elektronik aygıtlar aracılığıyla işlenmesidir.

Bilişim Hukuku ise çağımızın gelişen teknolojik imkânlarının kullanılarak insanlara zarar verilmesi sonucu ortaya çıkan hukuki problemlere yönelen hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku Nedir?

Teknolojideki yoğun ilerleyiş nedeniyle bazı hukuki düzenlemeler yapılmasına dair ihtiyaç duyulmuştur. Bilişim hukuku ise bu hukuki düzenlemelerin bütününe verilen isimdir. Bilişim Hukukunun dijital veri ile ilgili her türlü ihtilafı konu aldığını belirtebiliriz.

Bilişim hukukunun tek başına kapsadığı alanın yanında; ceza hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku vb. diğer hukuk dallarıyla da ilişkilidir.

Örnek vermek gerekirse, kişisel verilere ilişkin suçlar veya bilgisayar programları kullanılarak işlenen dolandırıcılık gibi suçlarda bilişim hukukundan faydalanılır.

Bilişim hukuku; özellikle bilişim hukukuna dair imkânlarının öne çıktığı bazı hukuki durumlarda etkin role sahiptir.

Siber Suçlar Nedir?

Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi modern teknolojik araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak işlenen suçlar siber suçlar olarak adlandırılır.

Siber suç işlemek maksadıyla bilişim sistemine müdahale, bazen sisteme fiziksel bir şekilde erişim yoluyla bazen de uzaktan elektronik araçlar yoluyla bağlanarak yapılabilmektedir.

Bilişim Suçu Türleri

Türk Ceza Kanunu, “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında bilişim suçlarını 243 ile 245. maddeler arasında düzenlemiştir.

Bilişim alanında işlenen suçlar aşağıda belirtilen suçlardan oluşmaktadır:

  • Bilişim sistemine girme suçu(TCK m.243),
  • Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu(TCK m.244),
  • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu(TCK m.245),
  • Yasak cihaz veya program kullanma suçu(TCK m.245/a).

Bilgisayar Kullanarak Dolandırıcılık Suçu

Bilgisayar kullanarak dolandırıcılık suçu; bireylerin, bilgisayar gibi teknolojik araçlar kullanarak aldatılması, kaldırılması neticesinde malvarlığı değeri itibarıyla zarara uğramalarını ifade eder.

Kanunda dolandırıcılık suçu; failin mağduru, hileli hareketlerle aldatıp kendisine veya başkasına haksız yarar sağlaması şeklinde tanımlanmıştır.

Bilgisayar sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçuna kredi kartlarının kopyalanması, bilgisayar sistemlerinde bulunan bilgi ve verilerinin izinsiz kopyalanması, bu bilgi ve verileri kullanarak banka hesaplarında bulunan paranın aktarılması örnek olarak verilebilir.

Bilgisayar Kullanarak Sahtecilik Suçu

Gerçek olmayan bir şeyin aslına benzetilerek bireylerin iradelerinde sakatlık yaratılması sahtecilik olarak tanımlanır.

Bilgisayar kullanarak sahtecilik suçunun işlenme şekline örnek olarak, web sitesinin benzerinin yapılması veya başka kişilerin adına web sitesi hazırlanarak diğer kişilere buradan mesajlar göndermesi, diğer kişilerle iletişim kurulması, sahte mail ile kişilerin özel bilgilerinin elde edilmesi, sahte olarak evrak oluşturulması, sahte bilet satılması verilebilir.

Bilgisayar kullanarak sahtecilik suçu, kanunda net olarak düzenlenmese de TCK madde 158/1-f bendi kapsamında kalmaktadır.

Bilişim Suçlarında İhbar ve Şikayet

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen bilişim suçlarının takibi şikâyete bağlı değildir.

Bu suçların takibinin şikâyete tabi olmaması; soruşturma makamları tarafından suçun re’sen soruşturulacağı demektir. Buna karşın savcılığın suçu öğrenip araştırması için kendilerine ihbar yapılması veya bu hususta yükümlülüğü bulunan Cumhuriyet Savcısının konudan haberdar olması gerekir.

İhbarı, ilgili veya ilgisiz olan herkes yapabilir.

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim suçlarından işlenmesi en kolay olan suç, bilişim sistemine girme suçudur.

Suçun işlenme şekillerine örnek olarak; failin mağdura ait facebook, twitter, instagram, e-mail adreslerine sahibinin izni olmadan güvenlik sistemini aşarak girmesi verilebilir. Hesap sahibinin rıza göstermiş olması ise söz konusu fiili suç olmaktan çıkarır. Bu hukuka uygunluk sebebinin varlığı halinde suç işlenmemiş sayılır.

Yasak Cihaz Ve Program Kullanma Suçu

Yasak cihaz ve program kullanma suçu TCK madde 245A’da şu şekilde hüküm altına alınmıştır; “Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Kanun koyucu yasak olan bu cihaz ve programların bir suçun işlenmesinde kullanılmak amacıyla üretilmesini, alınıp satılmasını yasaklamak suretiyle, bu sistemlere girişin güvenli olmasını hedeflemektedir. Bu suçun fail unsuru özellik göstermez. Mağdur ise toplumdaki herkestir.

Sonuç

Bilişim alanında gerçekleşen hızlı gelişmeler nedeniyle hukuk dünyası bu gelişmelere kayıtsız kalmamış ve bazı kanunlarda değişiklik ve yenilikler yapılmıştır. Aynı zamanda bu yenilikler sebebiyle bireylerin bilişim hukuku alanında yaşayacağı hukuki problemlerde destek alabilmeleri için bilişim hukukçuları veya bilişim avukatları ortaya çıkmıştır.

Bilişim hukuku yalnızca hukuki bilgi gerektirmeyen bir alandır. Bunun yanında bilişim alanında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu alanda yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda bilişim hukuku avukatına danışmakta fayda vardır.

Sık Sorulan Sorular

Bilişim Hukuku Neden Önemli?

Bilişim hukuku, çağımızın teknolojik gelişmeleri karşısında hukukun bilimsel alanda yaşanan bu gelişmelere ayak uydurup bilişim hukuku alanında yaşanan hukuki problemlerin çözümü bakımından önemlidir.

Bilişim Avukatı Ne Yapar?

Bilişim avukatı, müvekkilinin bilişim hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarında kendisine danışmanlık yapar.

Bilişim Hukuku Kamu Hukuku mu Özel Hukuk mu?

Bilişim hukuku, kamu hukuku ve özel hukuk alanında bilişim hukukunu ilgilendiren konularda rol alan bir hukuk dalıdır. Buna karşın özellikle ceza hukukunda yer alan düzenlemeler itibarıyla bu hukuk dalı kamu hukuku dalı olarak nitelendirilebilir.

Bilişim Hukuku Kaça Ayrılır?

Bilişim Hukuku, bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku olmak üzere iki ana dala ayrılır.
 

Başa dön tuşu