Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Hukuku; hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Dünyada yaşayan herkes yaşamak, çalışmak ve en temel ihtiyaçlarını gidermek için gayrimenkullere ihtiyaç duymaktadır. Dolaysıyla en temel ihtiyaçlar gibi Gayrimenkul Hukuku da insanlar in gerekli ve dikkatle davranılması gereken bir hukuk alanıdır.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul hukuku, eşya hukuku konusunu oluşturmaktadır. Bunun yanında medeni ve borçlar hukuku da Gayrimenkul hukuku alanıyla yakından ilgilidir.

Günlük yaşantımızda aslında çok da fark etmesek bile sıkça karşılaştığımız bir hukuk disiplinidir. Kısaca birkaç örnek verecek olursak oturduğumuz ev ile işyerlerimiz hakkında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, kiracı ve kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar, boşanma sürecinde mal paylaşımı ve katkı payına ilişkin uyuşmazlıklar, miras paylaşımlarına ilişkin uyuşmazlıklar söylenebilir.

Gayrimenkul Hukuku Hangi Davalara Bakar?

Gayrimenkul hukuku alanında;

 • Tapuya ilişkin davalar,
 • Kamulaştırma davaları,
 • İzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davaları,
 • İdame-i şuyu davaları yani ortaklığın belirli bir süre daha devam ettirilmesi için açılan davalar,
 • İstihkak iddialarına ilişkin açılan davalar,
 • Kira uyuşmazlıklarına ilişkin davalar,

Yer almaktadır. Gayrimenkul hukuku alanındaki davalar yalnızca burada saydıklarımdan ibaret değildir.

Gayrimenkul Hukukunda Müdahalenin Önlenmesi Davası

El atmanın önlenmesi davası olarak da bilinen müdahalenin men’i davası malike karşı girişilen haksız saldırının durdurulup tekrarının önlenmesinin talep edildiği ve karar sonucuna göre bunu sağlayan davadır.

Bu davanın açılabilmesi için devam eden bir saldırının olması gerekmektedir. Saldırı sona ermişse durumun özelliklerine göre tazminat davası açılabilecektir.

Tapu İptal Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tapu iptali ve tescili davası hukuka aykırı tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için mülkiyete dayalı hukuk davasıdır.

Tapu iptali ve akabinde tapu tescili davası hukuka aykırı bir şekilde tescil edilmiş olan yani bir kimsenin hakkı yokken ilgili tapu sicil kayıtlarına göre haklı olarak gözüken ya da birine ait olan ancak tapu kayıtlarına göre maliki olarak görülmediği taşınmazlar için mülkiyet sahibi olduğunu iddia eden kişiler tarafından açılan davalardır.

Tapu iptal davası açılabilecek durumlar;

 • Hukuki ehliyetsizlik sebebiyle açılabilir.
 • Mal kaçırmak (mirastan, evlilik mallarının paylaştırılması gibi) hususunda açılabilir.
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde açılabilir.
 • Yolsuz tesciller içinde tapu iptali davası açılmaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası elbirliği veya paylı mülkiyette bulunan taşınır ya da taşınmaz mal üzerindeki paydaşlığın veya elbirliği mülkiyeti durumunun sona erdirilmesi için aynen taksim suretiyle ya da satış suretiyle ortaklığın giderilmesi şeklinde Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılır. Detaylı bilgi için bakınız.

Gayrimenkulün Kamulaştırılması Nedir?

Özel mülkiyette bulunan bir malın kamu yararının gerekli kılması nedeniyle yetkili idare tarafından bedelinin peşin veya kanunda sayılan istisnai durumlarda taksitler halinde ödenmesi ile kamu malı niteliği kazanmasıdır. Malın kamulaştırması, ister satın alma suretiyle ister de Mahkemenin takdir edeceği bedel üzerinden ödenmek suretiyle olsun ancak malın gerçek değerinin ödenmesi ile mümkündür.

Kamulaştırmayı gerçekleştirecek idare öncelikle satın alma usulüne başvurarak taşınmazı satın almayı dener idare ve taşınmaz maliki anlaşırsa taşınmaz tapu da idare adına tescil edilir. Anlaşamazlarsa idare görevli Asliye Hukuk Mahkemelerinde bedel tespit davası açar. Burada taşınmazın malikinin rızası aranmaz kamu gücü ile yapılmaktadır. Taşınmaz maliki takdir edilen değerin az olduğunu düşünüyorsa kanun yollarına başvurur.

Miras Hukuku ile Alakalı Gayrimenkul Davaları

Miras hukukunda karşılaşılan gayrimenkule ilişkin davalar şunlardır;

Genel olarak yukarıda saydığımız dava çeşitleri miras hukukunda gayrimenkule ilişkin olarak karşımıza çıksa da mirasa ilişkin diğer dava çeşitleri de gayrimenkulleri ilgilendirdiği için hepsini burada saymamız mümkün değildir

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

İleride tapu da yapılacak olan bir satış sözleşmesinin bugünden resmi senet şeklinde düzenlenen ve noter huzurunda taraflarca imzalanarak taahhüt edilmesi gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. Sözleşmede taraflardan biri taşınmazını satmayı diğer taraf taşınmazı satın almayı taahhüt etmektedir. Gayrimenkul Satış Vaadine İlişkin detaylı bilgi için bakınız.

Sonuç

Ekin Hukuk Bürosu olarak; Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanında dava ve diğer işlemlerinizde hak kayıpları yaşamamanız ve taşınmazınıza ilişkin hukuki sürecin usulüne uygun şekilde yürütülmesi için Uzman Avukatlarımızla gayrimenkullerinize ilişkin dava takip ve işlemlerinizin takipçisi olmamız için iletişime geçiniz.

Sık Sorulan Sorular

Gayrimenkul Hukuku neleri kapsar?

Gayrimenkul hukuku taşınmazlara ilişkin uyuşmazlıkları kapsamaktadır. Yani ev, arsa, arazi ve kat mülkiyetine tabi apartman dairelerini kapsamaktadır.

Gayrimenkul Hukuku ne iş yapar?

Yukarıda saydığımız taşınmazlara ilişkin mülkiyete veya diğer haklara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde rol alır. Veya sürecin ilk başından sürece dahil olup sürecin her iki taraf yönünden de hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi için danışmanlık verir.

Arazi ile ilgili hangi mahkeme bakar?

Konusuna göre değişmekle birlikte arazi davalarına şu mahkemeler bakar;

 • Tapu ve Kadastro Mahkemeleri.
 • Sulh Hukuk Mahkemeleri
 • Asliye Hukuk Mahkemeleri

Benim arsamın üzerine başkası ev yapmış ne yapmalıyım?

Haksız yapı Türk Medeni Kanunun 722. ve devamı maddelerinde arazideki yapılar başlığı altında düzenlenmiştir.  Yapı malikinin durumun özelliğine göre üç seçimlik hakkı bulunmaktadır;

 • Arazi maliki rızası olmaksızın yapılan yapıda kullanılan malzemenin, gideri yapıyı yaptırana ait olmak üzere sökülüp kaldırılmasını isteyebilir.
 • Malzeme sökülüp alınamazsa arazi maliki malzeme sahibine uygun bir tazminat ödemekle yükümlüdür.
 • Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa, iyiniyetli taraf uygun bir bedel ile yapının ve arazinin tamamının ya da yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini isteyebilir.
Başa dön tuşu