Şirket Avukatı

Şirket avukatı, ticari şirketlerin, örneğin anonim, limited, kooperatif, kolektif veya komandit şirketlerin, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve tescili konusunda, şirketin kuruluş aşamasını geçtikten sonra karşılaşabileceği her türlü hukuki konuda şirkete danışmanlık veren kişidir.

Şirket avukatı, şirketin bünyesinde çalışabileceği gibi bağımsız olarak dışarıdan da şirketin hukuki işlerini yürütebilir.

Şirket Avukatının Görevleri Nelerdir?

Şirket avukatının başlıca görevi kuruluş aşamasında olan ortaklığın esas sözleşmesinin hazırlanmasında etkin rol almaktır. Esas sözleşmenin iyi şekilde hazırlanması, kurucuların menfaatini gözetir maddeler eklenmesi ve şirketin kuruluştan sonra düzenli bir işleyişe sahip olması bakımından önem taşır.

Şirket avukatının diğer görevleri şirketin sermaye artırma ve azaltma, şirket için sözleşme hazırlama veya hazırlanan sözleşmeleri inceleme, ortaklığın tasfiyesi konusunda görev yapma, şirketin vergi uyuşmazlıklarını, icra takiplerini, iş davalarını, ticari davaları, ihtar, ihbar ve müzekkerelere cevap verme ve diğer tüm hukuki ilişkileri takip etmedir.

Şirket Avukatı Nasıl Seçilir?

Şirketler, hukukun birçok alanına giren konularda faaliyet yürütür. Misal, diğer gerçek veya tüzel kişilerle ticari ilişkiler yürütür, işçi çalıştırdığı için iş ilişkisi doğar, sözleşme veya çek ve senet düzenler, şirketin kendi iç işleyişine yönelik işlemler yapar ve vergi yükümlüsü olur. İşte tüm bunlar icra ve iflas hukuku, iş hukuku, kambiyo hukuku, borçlar hukuku, vergi hukuku ve şirketler hukukunu ilgilendirir.

Şirketler bu geniş hukuki alanlarda faaliyet yürüttüğünden dolayı profesyonel bir avukat veya birçok alanda hizmet verebilen bir hukuk bürosuyla çalışmalıdır.

Burada şirket avukatı bakımından seçim tarzı önemlidir. Yetki vereceği avukatı iyice araştırmalı ve bu konularda deneyimi ve bilgisi olup olmadığına dikkat etmelidir çünkü yukarıda değinilen tüm hukuk dallarında avukatın alacağı rol şirket için hayatidir.

Hukuki Danışmanlık Neden Gereklidir?

Ticaret şirketleri, kuruluştan tasfiyeye kadar karmaşık hukuki süreçleri barındırır.

Şirket esas sözleşmesinin hazırlanması aşamasından şirketin ortadan kalktığı ana kadar hukuku ilgilendirmeyen bir işlem söz konusu olamaz.

Bu işlemlerin çoğu da şirketin sağlıklı şekilde kurulması ve sağlıklı şekilde yürüyebilmesi için önemlidir. Tam da bu sebeple şirketlerin bu konuları doğru ve hatasız şekilde ilerletebilmesi için bir şirket avukatından hukuki danışmanlık alması gerekir. Aksi takdirde teknik bilgi gerektiren bu hukuki işlemler şirket aleyhine sonuçlar doğurur.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinin ikinci fıkrasına göre;

  • Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272. Maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Kural olarak anonim şirketler 50.000 TL esas sermaye ile kurulabilirler. Bu maddeye göre kanunda belirtilen asgari esas sermaye bedelinin beş katı kadar sermayeye ulaşan anonim şirketler sözleşmeli olarak avukat çalıştırmak zorundadır. Bu miktar 250.000 TL’ye denk gelir. Yani 250.000 TL’den fazla sermayeye sahip anonim şirketler avukat bulundurmak zorundadır.

Diğer bir zorunluluk ise üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri içindir. Bu durum her kooperatif için değil yalnızca yapı kooperatifleri için söz konusudur.

Maddenin devamında bu zorunluluğa uymayan şirketlere uygulanacak yaptırım düzenlenmiştir. Buna göre;

  • … Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık tutarı kadar idari para cezası verilir.

Şirketin Hukuki İşlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirketin hukuki işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar çeşitlidir. Bunlardan akla ilk gelen işin ertelenmemesidir. Bilindiği üzere hukukta çoğu iş sürelidir ve sürenin geçmesi durumunda hak kaybı gerçekleşir.

Şirkete yollanmış bir maaş haciz müzekkeresine süresinde cevap verilmemesi veya şirkete gelen bir faturaya süresinde itiraz edilmemesi şirketi büyük sorumluluk altına sokacaktır. Bu nedenle şirketin hukuki işlerini üstlenen şirket avukatı, özellikle hukuki işlerde sürelere dikkat etmelidir.

Şirketler Hukukunda Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Şirketler hukukunda görevli ve yetkili mahkeme yapılan işi türü ve tarafları bakımından değişiklik arz eder. Şirketlerin TTK’ye adi iş sahaları olmadığından yaptıkları her iş ticari iştir bu nedenle ticaret mahkemesinde görülür fakat bu durumun istisnaları vardır.

Örneğin şirketin bir tüketici ile tüketici işlemi yapması durumunda görevli mahkeme ticaret mahkemesi değil tüketici mahkemesidir. Yine işçi çalıştırması durumunda bu iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar iş mahkemesinde görülür.

Yetkili mahkeme ise HMK ve diğer özel kanunlarda düzenlenen hükümlere göre belirlenmesi gereken bir mevzudur.

Sonuç

Yukarıda detaylıca açılandığı üzere bir şirketin kuruluş aşamasından tasfiye aşamasına kadar çoğu işlemi hukuki işlem mahiyetindedir. Bu işlemlerin yapılması şirket avukatı olmadan düşünülemez çünkü şirketler hukukunda şirketin bazı işlemleri yapması kısa sürelere bağlanmıştır.

Şirketin hemen aksiyon alıp harekete geçmesi gerekmektedir. Bu kısa sürede şirketin teknik bilgi gerektiren bu işlemleri doğru şekilde yapması zordur. Bu nedenle profesyonel bir şirket avukatından hukuki danışmanlık alınması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Şirket avukatı, ticaret ve şahıs şirketlerinin kuruluş aşamasında, şirketin kuruluştan sonraki işleyişinde ve nihayet şirketin tasfiye işlemleri ve diğer tüm hukuki işlemlerinde görev alır.

Avukatlar Şirket Temsilcisi Olabilir mi?

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu madde 12’de avukatlıkla birleşebilen işler düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasının f bendine göre;

  • Anonim, limited, kooperatif şirketlerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği,

Avukatlıkla birleşebilen işler arasında sayılmıştır.

Bu nedenle avukatlar bu sayılan şirketlerde yönetici olabilir.

Başa dön tuşu