İcra ve İflas Hukuku

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra hukuku, özel hukuk ilişkisinden doğan ve borçlusu tarafından rızayla yerine getirilmeyen borçların, alacaklının talebi üzerine devlet gücüyle zorlanarak yerine getirilmesini konu alan bir hukuk dalıdır. Yasal olarak İcra takibinin başlatılabilmesi için usulüne uygun olarak yetkili İcra Dairesine takip talebi verilmesi gerekmektedir.

Alacaklının alacağına kavuşmak için yetkili İcra Dairesine yaptığı takip talebiyle birlikte borçlu aleyhine borç miktarı kadar başlayan yasal takibe İcra Takibi denmektedir. Takip talebi, alacaklının icra dairesine yönelttiği ve icra organları aracılığıyla hakkına kavuşma istemini dile getiren irade açıklamasıdır. Takip talebinde bulunmak icra takip işlemi değildir. Bu yüzden talik(erteleme) hallerinde de takip talebinde bulunulabilir.

Takip talebi icra dairesine ‘yazılı’ , ‘sözlü’ veya ‘elektronik ortamdan’ yapılabilir. Takip talebi harcın ödendiği tarihte yapılmış sayılır.

Takip talebi kanuna uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.Takip talebinde bulunması gerekli kayıtlar İcra İflas Kanunu m.58’ de düzenlenmiş olup şu şekildedir:

 • Alacaklının ve varsa vekilinin kimlik bilgileri, adresi, banka hesap bilgileri
 • Borçlunun kimliği ve adresi
 • Alacak tutarı
 • Senet, eğer senet yoksa borcun nedeni
 • Takip yollarından hangisinin seçildiği
 • İmza (Takip talebinin altının, alacaklı veya vekili tarafından imzalanması gerekir. Ancak alacaklı ya da vekili takip talebine imza atmayı unutmuşsa bu eksiklik sonradan giderilebilir. Eksiklik giderilmezse takip talebinde bulunulmamış sayılır.)

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibi, alacaklıların alacaklarını yasal yollarla tahsil etmelerini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, alacaklının borçluya karşı mahkeme kararı olmadan doğrudan icra dairesine başvurmasıyla başlar. İcra takibi nasıl yapılır sorusuna cevap vermek gerekirse, sürecin birkaç temel adımı bulunmaktadır.

Öncelikle, alacaklının icra dairesine, borçlu hakkında temel bilgileri içeren ve alacağını kanıtlayan belgelerle birlikte icra takip talebinde bulunması gerekmektedir. Bu talep, icra memurluğu tarafından incelendikten sonra, borçlu adına bir ödeme emri çıkarılır. Ödeme emri, borçluya tebliğ edilir ve borçlunun borcu ödemesi veya itiraz etmesi için genellikle 7 günlük bir süre tanınır.

Borçlu, bu süre içinde borcunu öderse, icra takibi sonlanır. Ancak borçlu itiraz ederse ya da borcu ödemezse, alacaklı icra takibini devam ettirebilir. Bu durumda, alacaklı, borçlunun mal varlığı üzerinde haciz işlemi başlatabilir. Haciz işlemi, borçlunun mal varlığının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde satışa çıkarılmasını kapsar.

İcra takibinde, alacaklının hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmesi, gerekli tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde sunması önemlidir. Ayrıca, borçluların haklarını da bilmeleri ve süreci yakından takip etmeleri gerekmektedir. İcra takibi, karmaşık hukuki süreçler içerebileceğinden, bu süreçte bir avukattan hukuki destek almak her iki taraf için de faydalı olacaktır.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2009/5902 Esas 2009/6157 Karar:
Takip talebinde adı soyadı yazılmayan borçluya ödeme emri çıkarmaya yasal olanak bulunmakla beraber, takip talebine dayanmayan icra takibine yapılan itirazın iptali davasının reddine karar verilmesi gerekir.

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2008/6905 Esas 2008/9441 Karar :
Alacağın Türk Parası ile tutarının takip talepnamesinde gösterilmesi zorunludur. Aynı zorunluluk ödeme emri için de geçerlidir. İncelenen takip dosyasında, ödeme emrinde söz konusu yasa hükmünün yerine getirilmediği görülmüştür. Bu noksanlık kamu düzeni ve devletin hükümranlık hakları ile ilgili olup, takibin her safhasında doğrudan doğruya göz önünde tutulmalıdır.

İcra Takibine İtiraz Süresi Nedir?

İcra takibine itiraz süresi, borçluların haklarını koruyan önemli bir süreçtir. Borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine itiraz etmek istediğinde, tebliğ tarihinden itibaren toplam 7 gün içinde itirazını icra dairesine yazılı olarak bildirmelidir.

Bu süre içinde yapılan itiraz, icra işlemlerinin geçici olarak durdurulmasını sağlar. İtirazın geçerli sebeplere dayandırılması ve gerekçelerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. İtiraz süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz ve icra takibi süreci devam eder. Bu nedenle, borçlunun itiraz hakkını zamanında kullanması büyük önem taşır.

Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi Nasıl Gerçekleşir?

İcra Takibi Nedir?

Usulüne uygun olarak hazırlanan takip talebi icra dairesine verilir..

Alacak bir belgeye dayanmakta ise belgenin aslının onaylanmış BORÇLU SAYISINDAN BİR FAZLA örneğinin takip talebi verilirken icra dairesine verilmesi gerekir. Aksi takdirde şikayet üzerine İcra Mahkemesi tarafından ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

12. Hukuk Dairesi         2008/20995 E.  ,  2009/2864 K.
Alacaklı vekilinin icra takibine dayanak yaptığı belge icra dosyasına  talepname ekinde sunulduğu halde, bunun ödeme emriyle birlikte borçluya gönderilmediği anlaşılmıştır. İİK.nun 58/3. maddesi gereğince; alacak bir belgeye  dayanmakta ise, belge aslının veya alacaklı yahut mümessilli tarafından tasdik edilmiş borçlu  sayısından bir fazla  örneğinin takip talebi anında icra dairesine verilmesi ve ayrıca Hukuk Genel Kurulunun 2.2.2000 tarih ve 2000/12-50 Esas, 2000/47 sayılı kararında da açıklandığı üzere İİK.nun 61/l. maddesi (2). Cümlesi gereğince de  takip bir belgeye dayanıyor ise, belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte  borçluya  gönderilmesi zorunludur.
 • Alacaklı aynı borç için birden fazla borçluya icra takibi başlatıyorsa bunların hepsi için tek bir takip talebi oluşturabilir. Fakat oluşturduğu bu takip talebinde her borçlunun kimlik ve adres bilgilerini ayrı ayrı belirtmesi gerekmektedir.
 • Alacaklı tam tersi durumda, yani aynı borçluya birden farklı borç için takip talebi oluşturmak istiyorsa tek bir takip talebinde bu alacakları ayrı ayrı belirtmesi gerekmektedir.

Takip talebinde bulunan alacaklıdan kanunda belirtilen bazı giderler istenmektedir. Bunlar;

 • Maktu başvurma harcı (Harçlar Y. I sayılı tarife, B/I, 1)
 • Binde beş (nispi) peşin harç (Harçlar Y. m. 29/1)
 • Ödeme emrinin tebliği ile borçlunun 62.maddeye göre itirazı durumunda bu itirazın alacaklıya tebliği için gerekli giderler,

İcra İflas Kanunu m.58/4 ‘ e göre takip talebinde bulunan alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere , talep ve takip giderlerine ilişkin  bedava ve pulsuz bir makbuz verilir. Takip talebi harcın ödendiği tarihte yapılmış sayılır.

Takip Talebinin Sonuçları Nelerdir?

Takip talebinde bulunmanın İcra İflas Hukuku bakımından ve Maddi Hukuk bakımından iki farklı sonuçları vardır.

İcra İflas Hukuku Bakımından Sonuçları Nelerdir?

İcra Takibi Nedir?

Kanunlarla düzenlenmiş olup şu şekildedir;

 • Takip talebinin yasaya uygun doldurulup verilmesi ve harçların ödenmesi ile icra müdürü borçluya ödeme emri göndermelidir. (İİK m.60/1, 61/1)
 • İcra dairesine kendi başvuran alacaklıya , takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere ve takip giderlerine ilişkin bedava pulsuz bir belge (İİK m.58/4)
 • İİK’ nın belirlediği süreler takip talebinde bulunulmasıyla korunmuş olur. (İİK m.264/1)
 • Takip talebi tarihi hacze katılma (iştirak) için esas alınır. (İİK m.100)
 • Takip talebinden sonra açılan olumsuz (menfi) tespit davası icra takibini durdurmaz. Menfi tespit davası açan borçlunun ihtiyati tedbir yoluyla takibi durdurabilmesi için bu davayı takipten önce açması gerekmektedir. (İİK m.72/3)

Alacaklının yaptığı icra takibinden vazgeçip takip talebini geri alabilmesi için borçlunun oluru gerekmez. Tahsil harcının yarısını ödemesi yeterlidir. (Harçlar Y. m.23)

Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları Nelerdir?

Alacaklının harç ve giderleri ödemesi takdirde Takip talebi ile zamanaşımı kesilir. (TBK m.154/1-2, TTK m.750) Zamanaşımının kesilmesi için ödeme emrinin borçluya tebliği gerekmemektedir.

Zamanaşımının kesilmesi için takip talebinin mutlaka yetkili icra dairesine yapılması zorunlu değildir. Yetkisiz icra dairesine yapılan takip talebi de zaman aşımını keser. Alacağın sadece bir kısmı için takip talebi yapılmışsa takip yapılan kısmı için zamanaşımı kesilir.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mervenur ÖZKAN

İlgili Makaleler

18 Yorum

 1. Açıklamalarınız için teşekkür ederim.
  Üç bankaya toplamda 200bin tl kredi borcum var.Bu borcu ödeme imkanım yok.
  Bankalar yapılandırmayı 12 aydan fazla yapmıyor.
  Emekliyim maaşım 8000tl.
  Üstüme kayıtlı bir malım yok.
  Eşimin üstüne kayıtlı bir evi var.Burada oturuyoruz.
  Oysa bankalar 48 veya 60 ay vadeli kredi verseler,borcu ödeyebileceğim.
  Bu borcu ödemediğim taktirde,nasıl bir hukuki işlemle karşı karşıya kalacağım.
  Evime icra gelirmi.?
  Icra gelirse nasıl bir uygulama yapıyor.?
  Lütfen beni aydınlatırmısınız.
  Teşekkür ederim.
  Yakup KILICKAPLAN
  yakupkilickaplan@ gmail com.

  1. Yakup Bey Merhaba,
   Borcun ödenmemesi halinde icra takibi başlatılarak haciz işlemleri uygulanabilecektir. Borcu tahsil etmek amacıyla ikametinizde menkul ve fiil haciz işlemleri de gerçekleştirilebilecek olup haczi kabil olan malvarlığınız haczedilerek satış işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek istemeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle iletişime geçerek hukuki danışma hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

 2. Merhaba icra takibi başlattım kiracıya ama uyapta ne ödeme emri nede tebligat gözüküyor

  1. Merhaba,
   İcra müdürlükleri tarafından taleple işlemler gerçekleştirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi talep etmeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle irtibat kurabilirsiniz.

 3. Merhaba.Bankalara 250 bin tl kadar borcum var. Bazıları yapılandırmada bazıları değil. Taksitleri ödeyebilmek için Facebook ta instagram da spor bahis kuponları verem bir sayfa ile WhatsApp tan biri ile iletişime geçtim. Kupon parası gönderdim 210 tl kadar. Kuoon sonucunu sorduğumda kazandı dedi çsonra bir tablo gönderdi 2950 tl yatırır sam 29 bin tl hesabıma geçiçekmiş. Bende param yok dedim. Sonra bir belge hazırlamışlar onu attı. Ödemez isem icra ya verileceğime dair. 3 bin gönderdim. Geç gönderdiğim için. 6 bine çıktı meblağ. Ama faceten bilgilerimi almış olabilir mi bilmiyorum kimlik bilgilerim yok. 4 bin daha buldum gönderdim. 2 bin tl göndermediğim için beni icraya verdiğini söyledi. WhatsApp mesajlarının bir kısmı duruyor bir kısmını silmiştim. Önemsememiştim. Ne yapabilirm. Beni icraya verebilir mi

  1. Merhaba,
   Hakkınızda açılmış dava ve icra dosyalarını UYAP Vatandaş portal üzerinden TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle girerek öğrenebilirsiniz. Konuyla ilgili olarak hukuki danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 4. Bur otelle devremülk sözleşmesi imzaladım, 8 gunnsonra cayma hakkımı kullanarak ihtar verdim. Ancak henüz verdiğim ordinat ödenmedi. Nasıl icra takibi başlayabilirim?

 5. Sayın yetkili!!
  İcra takibine düşen gayrimenkullü borçlunun haberi olmadan alacaklı kendi üzerine geçirtebilirmi veya satışını yapabilirmi saygılarımla

 6. Sayın avukat ekin bey hakkımda icra takibi başlatılmış isbankasindan avukat bey ile görüştügumde bana dediki 500 TL 1000 TL odediginizde yardımcı olurum 21 temmuz cuma günü görüştüm bankadaki avukat bey ile Ahmet bey ev mal aczi gelecek 1 hafta 10 günü bulur dedi daha geçen ayın 6 sında 500tl ödedim ve baştan konustugumda durumum bu dedim açıkladım avukat beyde dediki yardımcı olurum her türlü şimdi ne yapmalıyım sayın av.ahmet saygılar sunarım

  1. Merhaba,

   Avukatlık Kanunu gereğince ücretsiz danışmanlık veremiyoruz. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 7. Eski sevgilimin bana borcu var elimde, senet yok dekontlarda da açıklarama kısmunda, borç yazmıyo ama mesajlarda borcunu kabul ediyo ödeyeceğini söylüyor aylardır beni oyalıyor bunun için ne yapmam gerek şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba Şeyma Hanım,

   Dekontlara dayanarak icra takibi başlatabiliriz. Borçlu itiraz ettiği takdirde itirazın iptali davası açılabilir.

 8. İyi çalışmalar Avukat Ahmet Bey,
  Arkadaşıma 9000₺ para gönderdim 2021 yılında bana 18 Haziıran 2022 tarihinde parayı geri göndereceğini ve paraya her hafta %3-8 arasında para kazandıracağını söyledi. Bir kripto para botu sayesinde. Bana paranın arttığını zaman zaman söyledi ne kadar biriktiğini. 18Haziran geldiğinde bugüne kadar bana bir kısım para gönderdi fakat tüm paramı göndermedi. Whatsapp konuşmalarında net bir biçimde alacağım miktarlar yazıyor.Arkadaşımdan bu parayı icra takibi başlatarak alabilir miyim ?

  1. Merhaba,

   Elinizde bulunan dekontlara istinaden icra takibi başlatılabilir. Borçlu ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmezse takip kesinleşir ve haciz işlemlerine geçilebilir. Merhaba Yakup Bey,

   Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 9. Merhaba. Ben Instagram’dan gördüğüm bir reklam üzerine Feridun Kunak saç bakımı ürünü almak için bir siteye bastım. Siteye ad soyad telefon no ve adres bilgilerimi girdim. Kapıda kredi kartı ile ödeme yöntemini seçmiştim. Kart bilgilerimi siteye girmedim. Daha sonra bunların dolandırıcı olduğunu anladım. Biraz araştırma yaptığımda kargoyu almamam gerektiğini öğrendim ve bugün kargocu gelince kapıyı açmadım. Şimdi benim hakkımda icra veya herhangi bir şey yapabilirler mi ? Ben bir zarara uğrar mıyım ? Bundan sonraki süreçlerde neler olabilir ? Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Avukatlık Kanunu gereğince ücretsiz danışmanlık veremiyoruz. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu