İcra ve İflas Hukuku

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra Takibi Nedir?

İcra hukuku, özel hukuk ilişkisinden doğan ve borçlusu tarafından rızayla yerine getirilmeyen borçların, alacaklının talebi üzerine devlet gücüyle zorlanarak yerine getirilmesini konu alan bir hukuk dalıdır. Yasal olarak İcra takibinin başlatılabilmesi için usulüne uygun olarak yetkili İcra Dairesine takip talebi verilmesi gerekmektedir. Alacaklının alacağına kavuşmak için yetkili İcra Dairesine yaptığı takip talebiyle birlikte borçlu aleyhine borç miktarı kadar başlayan yasal takibe İcra Takibi denmektedir. Takip talebi, alacaklının icra dairesine yönelttiği ve icra organları aracılığıyla hakkına kavuşma istemini dile getiren irade açıklamasıdır. Takip talebinde bulunmak icra takip işlemi değildir. Bu yüzden talik(erteleme) hallerinde de takip talebinde bulunulabilir.

Takip talebi icra dairesine ‘yazılı’ , ‘sözlü’ veya ‘elektronik ortamdan’ yapılabilir. Takip talebi harcın ödendiği tarihte yapılmış sayılır.

Takip talebi kanuna uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.Takip talebinde bulunması gerekli kayıtlar İcra İflas Kanunu m.58’ de düzenlenmiş olup şu şekildedir:

 • Alacaklının ve varsa vekilinin kimlik bilgileri, adresi, banka hesap bilgileri
 • Borçlunun kimliği ve adresi
 • Alacak tutarı
 • Senet, eğer senet yoksa borcun nedeni
 • Takip yollarından hangisinin seçildiği
 • İmza (Takip talebinin altının, alacaklı veya vekili tarafından imzalanması gerekir. Ancak alacaklı ya da vekili takip talebine imza atmayı unutmuşsa bu eksiklik sonradan giderilebilir. Eksiklik giderilmezse takip talebinde bulunulmamış sayılır.)
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2009/5902 Esas 2009/6157 Karar:
Takip talebinde adı soyadı yazılmayan borçluya ödeme emri çıkarmaya yasal olanak bulunmakla beraber, takip talebine dayanmayan icra takibine yapılan itirazın iptali davasının reddine karar verilmesi gerekir.

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2008/6905 Esas 2008/9441 Karar :
Alacağın Türk Parası ile tutarının takip talepnamesinde gösterilmesi zorunludur. Aynı zorunluluk ödeme emri için de geçerlidir. İncelenen takip dosyasında, ödeme emrinde söz konusu yasa hükmünün yerine getirilmediği görülmüştür. Bu noksanlık kamu düzeni ve devletin hükümranlık hakları ile ilgili olup, takibin her safhasında doğrudan doğruya göz önünde tutulmalıdır.

 

 

Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi Nasıl Gerçekleşir?

İcra Takibi Nedir?

Usulüne uygun olarak hazırlanan takip talebi icra dairesine verilir..

Alacak bir belgeye dayanmakta ise belgenin aslının onaylanmış BORÇLU SAYISINDAN BİR FAZLA örneğinin takip talebi verilirken icra dairesine verilmesi gerekir. Aksi takdirde şikayet üzerine İcra Mahkemesi tarafından ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

 

12. Hukuk Dairesi         2008/20995 E.  ,  2009/2864 K.
Alacaklı vekilinin icra takibine dayanak yaptığı belge icra dosyasına  talepname ekinde sunulduğu halde, bunun ödeme emriyle birlikte borçluya gönderilmediği anlaşılmıştır. İİK.nun 58/3. maddesi gereğince; alacak bir belgeye  dayanmakta ise, belge aslının veya alacaklı yahut mümessilli tarafından tasdik edilmiş borçlu  sayısından bir fazla  örneğinin takip talebi anında icra dairesine verilmesi ve ayrıca Hukuk Genel Kurulunun 2.2.2000 tarih ve 2000/12-50 Esas, 2000/47 sayılı kararında da açıklandığı üzere İİK.nun 61/l. maddesi (2). Cümlesi gereğince de  takip bir belgeye dayanıyor ise, belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte  borçluya  gönderilmesi zorunludur.

 

 • Alacaklı aynı borç için birden fazla borçluya icra takibi başlatıyorsa bunların hepsi için tek bir takip talebi oluşturabilir. Fakat oluşturduğu bu takip talebinde her borçlunun kimlik ve adres bilgilerini ayrı ayrı belirtmesi gerekmektedir.
 • Alacaklı tam tersi durumda, yani aynı borçluya birden farklı borç için takip talebi oluşturmak istiyorsa tek bir takip talebinde bu alacakları ayrı ayrı belirtmesi gerekmektedir.

 

Takip talebinde bulunan alacaklıdan kanunda belirtilen bazı giderler istenmektedir. Bunlar;

 • Maktu başvurma harcı (Harçlar Y. I sayılı tarife, B/I, 1)
 • Binde beş (nispi) peşin harç (Harçlar Y. m. 29/1)
 • Ödeme emrinin tebliği ile borçlunun 62.maddeye göre itirazı durumunda bu itirazın alacaklıya tebliği için gerekli giderler,

Alınır.

İcra İflas Kanunu m.58/4 ‘ e göre takip talebinde bulunan alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere , talep ve takip giderlerine ilişkin  bedava ve pulsuz bir makbuz verilir. Takip talebi harcın ödendiği tarihte yapılmış sayılır.

Takip Talebinin Sonuçları Nelerdir?

Takip talebinde bulunmanın İcra İflas Hukuku bakımından ve Maddi Hukuk bakımından iki farklı sonuçları vardır.

1)İcra İflas Hukuku Bakımından Sonuçları Nelerdir?

İcra Takibi Nedir?

Kanunlarla düzenlenmiş olup şu şekildedir;

 1. Takip talebinin yasaya uygun doldurulup verilmesi ve harçların ödenmesi ile icra müdürü borçluya ödeme emri göndermelidir. (İİK m.60/1, 61/1)
 2. İcra dairesine kendi başvuran alacaklıya , takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere ve takip giderlerine ilişkin bedava pulsuz bir belge (İİK m.58/4)
 3. İİK’ nın belirlediği süreler takip talebinde bulunulmasıyla korunmuş olur. (İİK m.264/1)
 4. Takip talebi tarihi hacze katılma (iştirak) için esas alınır. (İİK m.100)
 5. Takip talebinden sonra açılan olumsuz (menfi) tespit davası icra takibini durdurmaz. Menfi tespit davası açan borçlunun ihtiyati tedbir yoluyla takibi durdurabilmesi için bu davayı takipten önce açması gerekmektedir. (İİK m.72/3)
 6. Alacaklının yaptığı icra takibinden vazgeçip takip talebini geri alabilmesi için borçlunun oluru gerekmez. Tahsil harcının yarısını ödemesi yeterlidir. (Harçlar Y. m.23)

2)Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları Nelerdir?

 1. Alacaklının harç ve giderleri ödemesi takdirde Takip talebi ile zamanaşımı kesilir. (TBK m.154/1-2, TTK m.750) Zamanaşımının kesilmesi için ödeme emrinin borçluya tebliği gerekmemektedir. Zamanaşımının kesilmesi için takip talebinin mutlaka yetkili icra dairesine yapılması zorunlu değildir. Yetkisiz icra dairesine yapılan takip talebi de zaman aşımını keser. Alacağın sadece bir kısmı için takip talebi yapılmışsa takip yapılan kısmı için zamanaşımı kesilir.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mervenur ÖZKAN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu