İcra Avukatı

Hukukumuzda ihkak-ı hak yani bir kişinin hakkı olanı kendi başına alması yasaktır. Bu nedenle bireylerin haklarını alabilmeleri için icra dairelerine başvurması gerekmektedir.

İcra dairesinde, hakkı olan almak için ilk işlem olan takip talebi doldurmadan hak teslim alınıncaya kadarki süreç saf hukuki bilgi gerektirdiği için bireyler hem alacaklı olduğu hem de borçlu icra dosyaları için icra avukatına başvurur.

İcra Avukatı Kimdir?

İcra avukatı, gerçek veya tüzel kişilerin para veya başka tür alacaklarını icra dairesi marifetiyle alabilmeleri hukuki yardım maksadıyla başvurdukları kişidir.

Alacaklı adına icra takibi başlatır, süreci takip eder, müvekkilinin alacağını tahsil etmek için onun adına her türlü işlemi yapar.

İcra Avukatı Görev Ve Sorumlulukları

İcra avukatının temel görevi alacaklı müvekkili adına alacağın tahsilatını mümkün olan kısa sürede yapmaktır. İlk olarak borçlu ile müzakere yoluyla borcu tahsil etme yoluna gidebilir.

Başarılı olunmaması durumunda icra dairesi marifetiyle tahsilat yapmaya çalışır. Bu yolda takip başlatmak, haciz işlemlerini uygulamak, fiili hacze gitmek, satış işlemlerini yapmak avukatın temel görevleridir.

Avukatın başlıca sorumluluğu ise tahsil ettiği parayı en kısa sürede müvekkile ulaştırmaktır. Buna ek olarak diğer önemli sorumluluk ise müvekkilini süreç ile ilgili bilgilendirmektir.

İcra Hukukunda En Sık Görülen Davalar Nelerdir?

İcra hukukunda en sık görülen davalar itirazın iptali ile itirazın kaldırılması davalarıdır. Bu davalar ilamsız icra takiplerinde borca itiraz eden borçlunun itirazını hükümden düşürüp takibe devam edebilmek için açılan davalardır.

Yine menfi tespit davası, ihalenin feshi davası gibi davalar da icra hukukunda sıkça görülen davalardır. Bir dava olmamakla birlikte hukuki çare olarak ifade edilen memur muamelesini şikâyet de sıkça başvurulan bir yoldur.

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

İcra avukatı yukarıda da değinildiği üzere alacaklının alacağını alabilmesi için icra takip işlemlerinin tümünü yürütür.

İcra Avukatı; sadece alacaklının değil, borçlunun da avukatı olabilir. Bu durumda ilamsız icra ise borca itiraz etme, ilamlı icra söz konusu ise icranın durdurulması veya geri bırakılması yollarına başvurma veya takip sürecinde hukuka aykırı ve borçlunun lehine olan hususları dile getirip bu hukuka aykırılıkları gidererek müvekkilinin menfaatlerini savunma borçlu avukatının sorumluluğu ve görevidir.

Karşılıksız Çek İçin Açılacak Ceza Davası Ve İcra Takibi

Eğer ortada karşılıksız bir çek varsa, bu çek bakımından hem karşılıksız çek düzenleme suçu gündeme gelecek hem de bu karşılıksız çek bir icra takibi söz konusu olacaktır.

İlk olarak karşılıksız çek düzenleme suçu için çekin hamili yani alacaklısı karşılıksızdır işlemi yapılmasından itibaren 3 ay içinde icra ceza mahkemesine keşideci yani düzenleyen aleyhine şikâyetçi olmalıdır.

Bu davada çekin karşılıksız olduğu anlaşılırsa keşideci için çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı uygulanır. Dava sonucunda ise keşidecinin cezalandırılmasına karar verilir.

Karşılıksız çek için ise çekin karşılıksız olduğu öğrenildiğinde ihtiyati haciz yoluna başvurma veya direkt kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatma şeklinde olabilir.

İhtiyati haciz yoluna gidilecekse ilk olarak muhatap bankanın olduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde ihtiyati haciz talep edilmeli karar alınınca da icra takibine girişilmelidir. Burada ihtiyati haczi tamamlayan merasime dikkat edilmelidir.

Diğer bir yol ise belirtildiği üzere direkt kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna gitmedir.

İcra Avukatında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

İcra avukatı görevi ile ilgili birçok özelliğe sahip olmalıdır. Örnek vermek gerekirse; icra avukatı sabırlı olmak zorundadır çünkü bazı dosyalardan tahsilat yapmak çok zorlu olabilir.

Borçlu adına malvarlığı tespit etmenin zorluğu karşısında icra avukatı sabırlı olmalıdır.

Başka bir özelliği ise etik değerlere önem vermek olmalıdır. Sırf tahsilat yapabilmek için her türlü yola başvurmamalı, borçlunun kişilik haklarına saygılı olmalıdır.

Bu özelliklere ek olarak detaycı olmalıdır çünkü İcra ve İflas Hukuku çok detay barındıran istisnaların bol olduğu bir hukuk dalıdır.

İcra Takibinde Avukatın Alacaklıya Faydaları

Alacaklı, ilk olarak alacağını tahsil etmek maksadıyla borçlusuyla iletişime geçer ancak çoğu zaman başarısız olduğundan bir icra avukatından faydalanır. İcra avukatı alacağın icra marifetiyle tahsili konusunda uzmandır. Şayet alacaklı avukat yardımı olmadan icra takibi başlatırsa muhtemelen çoğu süreyi kaçırır. Süreleri kaçırması da kendi zararına olur.

Örneğin satış istemek için süre kaçırabilir. Bu durumda da haciz düşer ve borçlu haciz düştüğü için mal kaçırabilir.

Ancak alacaklı takip sürecinde icra avukatı ile çalışırsa bu tür problemlerle karşılaşma riskini en aza indirmiş olur. Bu ve benzeri detay unsurlar ancak icra avukatından yardım alınarak halledilebilir.

İhtiyati Haciz Kararı

İhtiyati haciz tıpkı ihtiyati tedbir, geçici bir hukuki himayedir. İhtiyati haciz ile alacaklı borçlunun bazı mal kaçırma davranışlarının önüne geçerek borçlunun malvarlığını ihtiyaten haczeder. Bu sayede haciz kesinleşene kadar alacağının tamamını veya bir kısmını garantiye almış olur.

İhtiyati haciz kararı genel hükümlere göre, yani HMK’ye göre genel mahkemelerde görülür. Ticari borç ise ticaret mahkemesi, tüketici borcu ise tüketici mahkemesinde talep edilmelidir.

Muaccel ve rehinle temin edilmemiş bir borç söz konusu ise ihtiyati haciz talep edilebilir. Tabii bunun için teminat da yatırılmalıdır. Tüm bu işlemler teknik hukuki bilgi gerektirdiğinden icra avukatından yardım alınarak yürütülmelidir.

Cari Hesap Alacakları

Türk Ticaret Kanunu madde 89/1’de; “İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Cari hesap alacaklarında her iki taraf tacir olur ve ticari işletmeleri ile ilgili birbirlerinden mal alırlar. Bu ticaretten doğan karşılıklı borç karşılıklı olarak silinir ve en son kalan kısım cari hesap olur.

Bu alacaklar özelliği itibarıyla diğer para alacaklarından ayrılır. Çünkü Türk hukukunda kural olarak birleşik faiz yasak olmasına rağmen TTK madde 8’e göre cari hesap sözleşmesinden doğan alacaklar için birleşik faiz sınırlı olarak serbesttir.

Sonuç

İcra ve İflas Hukuku; mahiyeti itibarıyla Türk özel hukukunun infaz usulü sayılır. Bu nedenle kişilerin aldıkları mahkeme kararlarını doğru şekilde yerine getirebilmeleri için profesyonel ve alanında uzman bir icra avukatından yardım almalıdır.

Sık Sorulan Sorular

İcralık Olan Borç Ödenmezse Ne Olur?

İcralık olan borcun ödenmez ise alacaklı borçlunun malvarlığının haczedilmesini isteyebilir. Borçluya ait araç, taşınır, taşınmaz, maaş, banka hesabı ve alacaklar haczedilip paraya çevrilir.

Nasıl İcra Avukatı Olunur?

İcra avukatı olabilmek için staj döneminden itibaren mesleğin ilk yılları dâhil icra dosyaları ile ilgilenmeli ve bilgilerini devamlı güncel tutmalıdır. Diğer bir önemli özellik ise avukatın ikna kabiliyetine sahip olmasıdır.

Borç Yüzünden Tutuklama Olur Mu?

Hukukumuzda borç için ceza öngörülmemiştir.

Yalnızca mahkemenin hükmettiği nafaka alacakları bakımından ödenmemesi durumunda zorlama hapsi gündeme gelmektedir. Yoksa bunun dışında diğer borçlar için hapis veya tutuklama söz konusu olamaz.

Mal Varlığı Yoksa İcraya Verilirse Ne Olur?

Hiçbir malvarlığına sahip olmamak icraya verilmek için engel değildir. Borçlunun hiçbir malvarlığı olduğu tespit edilmezse hakkında borç ödemekten aciz vesikası alınır.
Başa dön tuşu