Ücret Politikaları

A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Mirasçılık Belgesinin Alınması19.500₺
Tahliye Davaları26.700₺'den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %25'i
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar26.700₺
Paydaşlığın Giderilmesi Davaları32.700₺'den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil eden payına düşen kısmının %25'i
Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar26.700₺
Mirasta Defter Tutulması26.700₺'den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %25'i
Kira Bedelinin Tespiti Davalar
* Davacı vekilliği için
* 7.000₺'den az olmamak üzere arttırılan yıllık kira bedelinin %15'i
22.100₺
* Dava vekilliği için17.300₺
Tespit İstemleri14.800₺
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları22.100₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Ödeme Yeri Belirlenmesi İşlemi11.300₺
Vesayet ve Kayyım Davaları22.100₺
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası22.100₺

B) AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Tenfiz34.500₺
Kayyım ve Veraset Davaları17.500₺
Evlat Edinme İzin Davası30.800₺
Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması22.100₺
Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (Nişan Hediyelerinin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb.)30.800₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları39.600₺
Velayete İlişkin Davalar39.600₺
Boşanma Davaları:
* Anlaşmalı Boşanma Davaları
28.800₺
* Çekişmeli Boşanma Davaları42.600₺
* Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Mal Rejiminden Kaynaklı Davalar40.300₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Nafaka Davaları23.000₺'den az olmamak üzere talep olunan yıllık nafaka tutarının %25'i
Ailenin Korunmasına Dair 6284 ve 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar13.200₺

C) ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları23.000₺
Terkin ve Mirasta İade Davaları39.600₺'den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %25'i
Vasiyetnamenin İptali Davaları48.300₺
El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İttifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar34.000₺
Tapu İptali ve Tescil Davaları51.000₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Önalım (Şufa) Davaları39.600₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Ecrimisil Davaları28.800₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları26.700₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Bedel Artırımı Davaları30.800₺
Tespit İstemleri17.300₺
Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar39.600₺
Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararının İptaline İlişkin Davalar39.600₺
Tenfiz ve Tanıma Davaları29.500₺
Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları21.600₺
Vakıf Davaları (Evlatlığın Tespiti, Tevliyet, Gelir Fazlasından Yararlanma vb.)30.800₺

D) İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları28.800₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
İstihkak Davaları28.800₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
İcra Mahkemesinin Görevine Giren Davalar ( İmzaya ve Borca İtiraz, Kıymet Takdirine İtiraz, Şikayet vb.)22.100₺
Tasarrufun İptali Davaları30.800₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
İhalenin Feshi Davaları30.800₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
* Taşınır Mal İhaleleri22.100₺'den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %25'i
* Taşınmaz Mal İhaleleri31.100₺'den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %25'i
İcra Takipler
* Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri
18.400₺iş sahibinin ayrıca alacağı %25'i
*Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri19.00₺
Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları19.600₺

E) İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Değeri Para ile Ölçülebilen Davalar28.800₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Değeri Para ile Ölçülemeyen Davalar28.800₺

F) İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

İptal Davaları*Duruşmalı39.100₺*Duruşmasız32.200₺
Tam Yargı Davaları*Duruşmalı39.100₺*Duruşmasız32.200₺
Vergi Uyuşmazlığından Doğan Davalar*Duruşmalı39.100₺*Duruşmasız32.200₺
Danıştay (İlk Derece Mahkemesi Olarak)39.600₺
Danıştay (Temyiz Mahkemesi Olarak Duruşma Ücreti)26.700₺
4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular23.000₺

G) CEZA MAHKEMELERİNE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Ağır Ceza Mahkemesi:
* Sanık Vekilliği92.000₺
*Müdahil Vekilliği80.500₺
Asliye Ceza Mahkemesi
* Sanık Vekilliği66.100₺
*Müdahil Vekilliği37.500₺
Sulh Ceza Hakimliği14.700₺
Sulh Ceza Hakimliliği (İdari Para Cezai İtiraz)12.000₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler14.400₺
Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulüne İlişkin İşler16.100₺

H) TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar20.700₺
Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler12.700₺

I) FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Delil Tespiti Davası17.300₺
Tedbir Talepli Delil Davası25.100₺
YİDK Kara İptali Davası16.700₺
Hükümsüzlük Davası33.600₺
Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası37.400₺
Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası43.200₺'den az olmak üzere yıllık kira bedelinin %25'i
Şikayet ve Takibi25.100₺
Müdahil Vekilliği25.100₺
Sanık Vekilliği45.300₺

İ) ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Bireysel Başvuru28.800₺
Diğer İşler56.100₺

J) DİĞER DAVA VE İŞLER

Büroda Sözlü Danışma4.100₺(1 saate kadar süren danışmalarda geçerli olup, 1 saati aşan her 15 dakikalık süre için 575 TL eklenir)
Yazılı Danışma10.000₺
Çağrı Üzerine Çağrılan Yerde Sözlü Danışma8.600₺(1 saate kadar süren danışmalarda geçerli olup, 1 saati aşan her 15 dakikalık süre için 575 TL eklenir)
Bir Durumun Belgelendirilmesi, Ödeme Aşamasındaki Paranın Tahsili veya Bir Belgenin Örneğinin Çıkarılması Gibi İşlerin Takibi İçin10.400₺
İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme10.400₺
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenlemesi10.400₺
Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme22.100₺
Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme48.300₺
Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme31.300₺
Yargıtayda Duruşmaya Katılma:
* Hukuk31.300₺
* Ceza66.100₺
İstinaf Mahkemeleri
* Bir Duruşması Olan İşlerde10.400₺
* Birden Fazla Duruşma ve Keşif gibi Avukatın Bulunması Gereken Sair İşlemleri Olan İşler İçin18.400₺
Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenleme57.500₺
Hazırlık Soruşturmasında Bulunma15.500₺
Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)
* Sermaye Şirketleri (A.Ş., LTD. VS.) (Aylık)23.000₺
* Şahıs Şirketleri (Kollektif vs.)(Aylık)20.700₺
* Kooperatifler (Aylık)20.700₺
Sayıştayda Görülen Davalar30.800₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)26.700₺
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bireysel Başvuru69.000₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Şirket Pay Devri16.100₺
Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri45.300₺
Vergi Uzlaşma Komisyonu İşleri12.000₺
Görülmekte Olan Bir Dava İçin Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri17.200₺
Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler33.600₺
Derneklerde Sürekli Danışmanlık Aylık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)17.200₺
Arabuluculuk Taraf Vekilliği13.900₺'den az olmamak üzere arabulucuk anlaşma belgesinde anlaşılan değerin %25'i
Başa dön tuşu