İcra ve İflas Hukuku

MTS Ödeme Emri Nedir?

Merkezi Takip Sistemi Nedir?

MTS, Yani Merkezi  Takip Sistemi , 19.12.2018 tarihli ve  7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un 30630 sayılı Resmi  Gazete ’de yayımlanmasıyla hayatımıza girmiştir. İşbu kanun hükmünün amacı  abonelik sözleşmesinden kaynaklanan mal ve hizmet alımları için kesilen faturalar sonucu borçlu sıfatına düşenlere doğrudan icra takibinin başlatılamamasıdır. Ayrıca bu takip sistemiyle İcra Müdürlüklerinin yükünün de azaltılması hedeflenmiştir.

Kanun, abonelik sözleşmelerinden doğan ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin ,UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik hükümleri, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketicinin kullanımına sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal ve hizmetten kaynaklanan ve avukat ile takip edilen ilamsız takibe konu para alacaklarının, UYAP bünyesinde oluşturulan MTS üzerinden başlatılmasına ve yürütülmesine ilişkin takip işlemleri hakkında uygulanır.

Birinci fıkra kapsamındaki icra takipleri ancak bu Yönetmelikte belirlenen yöntemle başlatılabilir, aksi halde icra dairesi takip talebini reddeder.

MTS Ödeme Emri Ne Demek?

Abonelik Sözleşmelerinden doğan fatura alacaklarından, (genel olarak; telefon borcu, su borcu, cep telefonu hattı borcu, Dijital tv platformlarından kaynaklanan borçla vs. gibi ) kaynaklanan borçların ödenmemesi üzerine internetten UYAP portalı üzerinden MTS İcra Takibi başlatılır. MTS İcra Takiplerinde önce ödeme emri oluşturulur. Bu ödeme emri bir nevi ihtarname, uyarı niteliği taşımaktadır. Başlatılan icra takibi sonucu borçluya bu ödeme emri tebliğ edilir.

Ödeme emrinin içinde alacaklı kurumun adı, borcun dayandığı abonelik sözleşmesinin abone/müşteri numarası ile ilk ve son ödeme tarihi, alacaklı vekilinin bilgileri, borç tutarının yatırılması gereken hesap numarası ve MTS dosya numarası ,alacaklının talep ettiği toplam tutar, işlemiş olan faiz yüzdesi ve faiz miktarı ile masraf harcı ile İşbu Kanunun 5.maddesinde düzenlenen diğer hususlar yer almaktadır. Takip İcra Dairesi tarafından başlatılmadığı için diğer icra takiplerinde bulunan avukatın vekalet ücreti bulunmamaktadır.

MTS İcra Takipleri Nasıl Başlar?

Alacaklı vekilinin İcra Dairesine gitmesine gerek kalmadan UYAP sistemi üzerinde kayıtlı olan MTS bölümündeki takip talebini doldurmasıyla ödeme emri oluşmaktadır. Alacaklı avukatı tarafından oluşturulan ödeme emirlerinde takip dayanağı belgelerin tarihi  ve numarası ile son ödeme tarihleri ile borç tutarının yatırılmasına özgülenmiş hesap numarası gibi husular başta olmak üzere İşbu Kanunun 5.maddesinde düzenlenen diğer hususlar yer almaktadır.  MTS’ ye bilgi girişi yapan avukat, takip talebindeki bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesinden sorumludur.

Takip talebinin alacaklı avukatı tarafından doğru ve eksiksiz doldurulması ve ilgili belgelerin  MTS’ ye yüklenmesiyle MTS tarafından otomatik bir ödeme emri düzenlenir. E-İmza ile imzalanan bu ödeme emri MTS sistemine kaydedilir. Ödeme emri sisteme kaydedilmesiyle birlikte merkezi takip numarası alır ve takip başlamış olur. Elektronik ortamdan takip harç ve masraflarının yatırılmasıyla hazırlanmış olan ödeme emri PTT aracılığıyla borçluya ulaştırılır.

Mts İcra Takibi Nasıl Olur

Kişi Aleyhinde MTS İcra Takibi Başlatıldığını Nereden Öğrenebilir?

  • Vatandaş E-Devlet Sistemi üzerinden
  • Kendisine Postane tarafından gönderilmiş olan tebligat (ödeme ihtarı) elin ulaştığı zaman

MTS Ödeme Emri Kendisine Tebliğ Edilen Borçlu Nasıl Bir Yol İzler?

Tebligatın eline ulaşmasıyla borçlu bu tebligatta;

Alacaklının talep ettiği toplam miktarı, işlemiş olan faiz yüzdesini ve faiz miktarı ile masraf harcını görmektedir. Takip İcra Dairesi tarafından başlatılmadığı için diğer icra takiplerinde bulunan avukatın vekalet ücreti bulunmamaktadır. Borçlunun bu tebligat sonucunda başvurabileceği İKİ YOL VARDIR.

  • BORCUNU ÖDER VE DOSYAYI KAPATIR.
  • MTS İCRA TAKİBİNE İTİRAZ EDER.

MTS Ödeme Emri Eline Ulaşan Borçlu Nereye Ne Şekilde Öder?

Borçlunun eline ulaşan tebligatta borç tutarının yatırılması gereken hesap numarası ve MTS dosya numarası mevcuttur. Borçlu herhangi bir banka şubesine veya PTT şubesine gidip MTS dosya numarasını belirtilerek tebligatta bulunan hesap numarasına  ödeme emrinde yazan tutarı yatırır. Bu şekilde dosyayı kapatması mümkündür.

Takibin sona ermesi

MADDE 9 – (1) Takip konusu borcun tamamı, takip harç ve masraflarıyla birlikte ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına tahsilat kanalları ile ödendiğinde, MTS tarafından takip sona erdirilir.

İşbu ilgili madde hükmünün devamında dosyanın kapatılması için seçilecek diğer yollar düzenlenmiştir:

(2) Borç haricen tahsil edildiği takdirde alacaklı avukatı tarafından MTS ortamında haricen tahsil seçeneği seçilerek takip sona erdirilir.

(3) Alacaklı, alacağından feragat ettiği takdirde, alacaklı avukatı tarafından MTS ortamında feragat seçeneği seçilerek takip sona erdirilir.

MTS Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Olur?

Ödeme emri kendisine ulaşan borçlu, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde, ödeme emrine itiraz edebilir.

Borçlu ödeme emrine 2 farklı yolla itiraz etme hakkına sahiptir:

  • Borçlu herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilir.
  • Borçlunun neredeki İcra Dairesi’ne itiraz talebinde bulunabileceği düzenlenmemiş olup borçlunun seçimine bırakılmıştır.
  • Borçlunun E-İMZASI mevcut ise ödeme emrine UYAP Vatandaş Portal üzerinden güvenli elektronik imzasını kullanarak  itirazda bulunabilir.
  • İtirazın kabul edilip takibin durmasıyla artık duran takibe İcra İflas Kanunu’nun gerekli hükümleri uygulanır.

Ödeme emrine itiraz 

MADDE 11 – (1) Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilir. Posta yolu ile itiraz yapılamaz. 

(2) İcra dairesi, itiraza ilişkin evrakı aynı gün UYAP’a yükler, aslını alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderir. Borçluya, itiraz ettiğine ilişkin ücretsiz bir alındı belgesi verilir.

(3) Güvenli elektronik imza kullanılarak MTS ile entegre çalışan UYAP Vatandaş Portal üzerinden de itiraz edilebilir. İtiraz evrakı MTS’ye kaydedildikten sonra PTT’nin UYAP’a bildirdiği tebliğ tarihi verisinden itibaren yedi günlük itiraz süresinin geçtiği tespit edilirse bilgi amacıyla uyarı verilir.

(4) İtiraz, itirazın MTS dosyasına yüklendiği tarihi izleyen beşinci günün sonunda alacaklı avukatına tebliğ edilmiş sayılır.

(5) PTT’nin UYAP’a bildirdiği tebliğ tarihi verisinden itirazın süresinde yapıldığı tespit edilirse MTS takibi otomatik olarak durdurur.

(6) Duran takip hakkında, 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

İtirazdan Sonra Süreç Nasıl İşler?

Alacaklı avukatı ilgili mahkemeye başvurarak itirazın kaldırılmasını veya itirazın iptalini talep eder.

Eğer borçlu süresi içinde borca itiraz etmezse ya da itirazının hükümden düşmesine rağmen süresi içinde ödeme yapmazsa ne olur?

İlgili hüküm İşbu kanunun 12.madesinde düzenlenmiş olup ; Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması hâlinde alacaklının yetkili icra dairesi nezdinde yapacağı talep üzerine 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca cebrî icraya devam olunacağı yönündedir. Takibin İcra Dairesine geçmesiyle birlikte borca harç masrafları ve vekalet ücreti eklenir ve borç miktarında artış söz konusu olur. Borçlunun borç yükü artar.

 

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mervenur ÖZKAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu