Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, çiftler arasında resmi memur önünde kurulan evlilik birliğinin boşanmanın özel veya genel sebeplerinden biri ya da birkaçının bulunması nedeni ile açılan bir davadır.

Boşanma davası anlaşmalı olabileceği gibi çekişmeli olarak da yürütülebilen aile hukuku alanında bulunan bir dava çeşididir.

Boşanma Davası ve Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri boşanmanın özel ve genel sebepleri olarak ayrılmaktadır.

Genel boşanma sebepleri; geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelden sarsılması sayılmaktadır.

Özel boşanma sebepleri ise; zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranışlar, haysiyetsiz hayat sürme, terk sebebiyle boşanma olarak sayılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Boşanma kararı almış olan eşlerin boşanmanın sonuçları üzerinde uzlaşmış olup buna bağlı olarak hazırladıkları “Protokol” ile mahkeme huzurunda boşanmalarına karar verilmesini ve evlilik birliğinin sonlandırmasını amaçlayan davadır.

Mahkeme anlaşmalı boşanma talebiyle açılmış davaya ek olarak düzenlenen protokolü birebir uygulamak zorunda değildir. Gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

Boşanma protokolünün hazırlanması teknik bilgi ve tecrübe gerektiren bir alan olduğundan boşanma avukatı eşliğinde hazırlanması boşanacak çiftlerin, zorlu olan boşanma sürecini daha az stres ve endişeyle geçirmelerini sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası taraflarca mahkemeye dava dilekçesi ile başvurmalarıyla açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında, dava dilekçesine ek olarak boşanma protokolünün eklenmesi gerekmektedir.

Boşanma protokolü üzerinde taraflarca uzlaşma sağlanmalı ve taraflar mahkeme huzurunda bizzat boşanmak istediklerini beyan etmelidirler.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşma sağlayamadıkları durumlarında açılmaktadır.

Anlaşamama durumu kimi zaman malvarlığı ile ilgili olabileceği gibi varsa çocukların velayeti ya da en başta boşanma konusunda hemfikir olmadıkları için açılmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Boşanma Sebepleri

Çekişmeli boşanma davası sebepleri ; şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması, zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranışlar, haysiyetsiz hayat sürme ve terk sebebiyle boşanmadır.

Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Genel boşanma sebepleri; geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır.

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Özle boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranışlar, haysiyetsiz hayat sürme ve terk sebebiyle boşanma olarak sayılmaktadır.

Zina (Aldatma) Nedeni ile Çekişmeli Boşanma Davası

Çiftlerden birinin evlilik birliği içindeyken diğer eşi karşı cins ile aldatmasıdır. Zina karşı cins ile cinsel ilişkiye girmesi anlamına gelmektedir.

Zina nedeniyle boşanma TBK madde 161’de düzenlenmiştir;

  • Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.
  • Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
  • Affeden tarafın dava hakkı düşer.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebepleri İle Boşanma Davası

Kanun koyucu eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz hayat sürmesi durumlarında diğer eşin evlilik birliğini devam ettirmesi ve birlikte yaşamaya devam etmesi beklenilemeyeceği durumlarda evlilik birliğinin her zaman sonlandırılabileceğini belirtmiştir.

  • Suç küçük düşürücü bir suç olmalıdır.
  • Suçun evlilik birliği kurulduktan sonra evlilik birliği devam ederken işlenmesi gerekmektedir.

Haysiyetsiz hayat sürme;

  • Haysiyetsiz hayat sürme şeklindeki yaşam tarzının belirli bir süre devam ediyor olmalıdır.
  • Haysiyetsiz hayat sürmenin evlilik devam ederken de sürmesi gerekmektedir.

Terk Sebebiyle Çekişmeli Boşanma Davası

Terk sebebiyle boşanma davasının açılması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Evi terkin en az altı ay sürmesi ve terkin dördüncü ayında hâkim veya noter aracılığıyla iki ay içinde eve dönmesi için ihtar çekilmesi gerekmektedir.

Eşlerden biri; evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla,

  • Diğerini terk ederse,
  • Veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmezse,
  • Diğer eşin konuta girmesini engellerse,

Bu sebeplerden biriyle birlikte çekilen ihtarda sonuçsuz kalmışsa terke dayalı boşanma davası açılabilir.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Çekişmeli Boşanma Davası

Eşlerden birinin akıl hastası olması ve ortak hayatın devamının diğer eş için çekilmez bir hal alması durumunda, akıl hastalığının geçmesine olanak bulunmadığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi şartıyla evlilik birliğine devam etmesi kendisinden beklenemeyecek eş boşanma davası açabilir.

Boşanma Davasında Yetkili Mahkemeler

Boşanma davalarında yetkili mahkemeler eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma Davasında Ev Eşyaları, Çeyiz ve Şahsi Eşyaların Paylaşılması

Boşanma davasından ev eşyaları, çeyiz ve şahsi eşyaların boşanma sonucu paylaşımı tabi oldukları mal rejimine bağlı olarak paylaşma usulleri değişiklik gösterecektir.

Taraflar aralarında anlaşarak mal rejimi belirlememiş iseler yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Buradaki ayrım kişisel mallar yönünden önem kazanmaktadır. Kişisel kullanıma özgü mallar kime aitse onun malı kabul edilmekte ve paylaşıma dâhil edilmemektedir.

Mal paylaşımına ilişkin detaylı bilgi için bakınız.

Düğün Takısı Davası Nasıl Açılır?

Düğün takılarının paylaşımına da mal paylaşımı davasında karar verilmektedir. Mal paylaşımı davaları Aile Mahkemelerinde açılır.

Boşanma Davasında Eşe ve Çocuğa Nafaka Verilmesi

Boşanma davası devam ederken ve boşanma davası sonrasında çocuklar için tedbir ve iştirak nafakasına, eş lehine ise tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilebilmektedir.

Tedbir nafakası, boşanma davası devam ederken ki süreçten dava sonuçlanıncaya kadar geçen süre içerisinde hükmedilen geçici bir nafaka türüdür.

Yoksulluk nafakası, boşanma yüzünden yoksulluğa düşen tarafın diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği nafaka türüdür.

İştirak nafakası, velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe velayetin onda olması sebebi ile çocuk için yaptığı eğitim, bakım ve diğer giderleri için gücü oranında aylık olarak ödemesi gereken nafaka türüdür.

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti

Boşanma davalarında velayetin kime verileceği ile ilgili kanunda belirli bir taraf sayılmamıştır. Velayetin kime verileceği ile ilgili takdir mahkemeye aittir. Mahkeme öncelikle çocuğun menfaatini gözetmek suretiyle velayeti eşlerden birine verebilecektir.

Velayete ilişkin detaylı bilgi için bakınız.

Çekişmeli Boşanma Davasında Deliller Nelerdir?

Çekişmeli bir boşanma davasında tarafların haklılıklarını ispatlamaları için deliller önem arz etmektedir. Davacı taraf öne sürdüğü boşanma sebeplerini ispat edemezse davası reddedilecektir.

Çekişmeli boşanma davalarında hukuka aykırı olarak elde edilmediği sürece her türlü delil kullanılabilir. Açılan boşanma davalarına bakıldığında aslında birçok delilin hukuka aykırı olarak elde edilen deliller olduğu görülecektir. Bu sebeple boşanma davasını uzman bir boşanma avukatı ile açmak sürecin daha kısa ve lehe olacak şekilde ilerlemesini sağlar.

Boşanma Davalarında Yargılama Usulü

Aile Mahkemeleri derece olarak Asliye Hukuk mahkemeleri düzeyindedir. Aile Mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanmaktadır.

Boşanma Davasında Dilekçe Nasıl Yazılır?

Boşanma dava dilekçesi yazılırken öncelikle görevli ve yetkili olan mahkemeye hitaben yazılır. Bunun ardından davalı ve davacının ad ve soyadı ile adres vb. bilgileri yazılmak suretiyle devam olunur. Daha sonra boşanma sebebine ilişkin açıklamalar yapılır. Ve nihai olarak hangi taleplerde bulunduğu yazılmalı ve imza yer almalıdır.

Boşanma Davası Reddinde Tekrar Dava Açılması

Boşanma davasının reddi durumunda dava açan taraf aynı sebeplerle dava açamaz. Evlilik birliği içinde önceki dava sebeplerinden farklı bir sebeple yeniden dava açılabilecektir.

Ayrılık Süresinin Sona Ermesi

Ayrılık süresi olarak 1 yıldan 3 yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Sürenin sona ermesi ile taraflar mahkemeye başvurmadan evlilik birliğini sürdürebilirler. Ayrılık kararına rağmen ortak hayat yeniden kurulamamış ise eşlerden her biri boşanma davası açabilecektir.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Davanın Sonucu Ne Olur?

Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Mahkeme boşanmak isteyen eşin ileri sürdüğü gerekçeleri değerlendirerek, gerekçeleri boşanmak için yeterli görürse boşanma kararına hükmedebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Çekişmeli boşanma davasında davacının talebi ya da davalı olan eşin karşı dava açmak suretiyle davacı sıfatına sahip olması durumlarında taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme maddi ve manevi tazminata hükmedebilmektedir.

Tarafların Duruşmaya Katılması Gerekir mi?

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların aslen duruşmaya katılması zorunlu değildir. Ancak sürecin usulüne uygun ve istenildiği gibi yürümesi için duruşmaları takip etmek ve eğer katılım sağlanmayacaksa uzman bir boşanma avukatı ile vekâleten takip etmesi gerekecektir.

Anlaşmalı boşanmada ise süreç farklı ilerlemektedir. Tarafların Mahkeme huzurunda boşanmak istediklerini aslen beyan etmeleri gerekmektedir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının anlaşmalı veya çekişmeli olması durumuna göre dava süresi değişiklik gösterir.

Mahkemelerin iş yoğunluğuna göre anlaşmalı boşanma davaları tek celsede bitmekte bu süreç ise bir ila beş ay kadar sürmektedir.

Çekişmeli boşanmada ise süreç daha uzun olmaktadır. Mahkemelerin yoğunluğuna göre dava süresi değişmekle birlikte bir ile üç sene kadar sürmektedir.

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşmesi

Anlaşmalı boşanma davasına eşler birlikte karar vermektedirler burada her iki taraf için de uyması gereken belirli yükümlülükler bulunmaktadır.

Eşlerden birinin protokolde yer alan sorumluluklarından kaçması ve anlaşma sağlanamaması durumunda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

Çekişmeli Karşı Boşanma Davasının Asıl Dava İle Birlikte Görülmesi

Çekişmeli olarak açılan boşanma davasına karşı dava açılması, açılmış olan asıl boşanma davasının devam ediyor olması ve karşı davanın süresi içinde açılmış olması gerekmektedir. Sayılan şartların sağlanması halinde asıl boşanma davası ve karşı dava aynı mahkemede görülecektir.

Sonuç

Ekin Hukuk Bürosu Olarak; taraflar için Zorlu ve bir o kadarda problemlerle dolu olan boşanma sürecinde boşanma alanında uzman ekibimiz ile anlaşmalı ve çekişmeli boşanma sürecinde davanız takipçisi olmamız için iletişime geçiniz.

Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar 2023?

Tavsiye edilen ücret anlaşmalı boşanmalar için 25.000 Türk Lirası’dır.

İyi bir boşanma avukatı nasıl olur?

Müvekkilini anlar, hukuki bilgisini somut olaya uygular ve müvekkilinin talepleri doğrultusunda tecrübesiyle ve özverisi ile boşanma sürecini takip eder.

Hangi hallerde boşanma olmaz?

Türk Medeni Kanununda sayılan genel ve özel boşanma sebepleri dışında bir sebepten dolayı mahkeme boşanmaya hükmedemez. Davacı ayrılık talebiyle dava açmış ise mahkeme boşanmaya hükmedemez taleple bağlılık gereği davanın reddine ya da ayrılık kararına hükmetmesi gerekmektedir.

Boşanmada çocuğu kim alır?

Boşanmalarda çocuğu kimin alacağına boşanmaya karar veren mahkeme belirler. Karar verirken çocuğun yüksek menfaati gözetilerek karar vermelidir. Detaylı bilgi için bakınız.

Boşanmak için ilk adım nedir?

Tarafların öncelikle anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi boşanmaları konusunda karar vermeleri gerekmektedir. Daha sonra kararlarına uygun olacak şekilde dava dilekçesi hazırlanıp Aile Mahkemesinde dava açılmalıdır.

Boşanan kadına nafaka ne kadar?

Boşanan kadına verilecek nafakaya boşanmaya hükmeden mahkeme diğer eşin ve nafaka talebinde bulunan eşin sosyo ekonomik durumuna göre hükmedilir.

Boşanma ev eşyaları kime ait?

Boşanmada ev eşyaları yukarıda da açıkladığımız üzere tarafların anlaşmış olmaları durumunda mal rejimlerinden biri tercih edilebileceği gibi mal rejimi konusunda anlaşma sağlanmamış olması durumunda da yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma uygulanacağından ev eşyalarının kime ait olduğu farklılık gösterecektir. Detaylı bilgi için lütfen bakınız.

En kolay boşanma nasıl olur?

En kolay boşanma, uzman bir boşanma avukatı aracılığıyla yürütülen anlaşmalı boşanmadır.
Başa dön tuşu