Tüketici Hukuku Avukatı

Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici hukukunun temel kaynağını 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun oluşturmaktadır. Söz konusu kanunun 1. maddesinde kanunun amacı belirtilmiş olup tüketici hukukun genel prensibi vurgulanmıştır. İşbu madde uyarınca, “Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.”

Tüketici hukukunu tanımlayabilmek için öncelikle tüketici kavramını açıklığa kavuşturmak gerekir. Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak ifade edilir.

Tüketici sözleşmelerin karşı tarafını oluşturan satıcı ise, kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Satıcıya nazaran daha zayıf konumda olan tüketici korunmaya muhtaç olduğundan tüketici hukuku alanı doğmuştur.

Tüketici hukuku, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, sağlığını ve güvenliğini korumak ve tüketicinin zararlarını karşılamak için mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek adına düzenlemede bulunan hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır.

Tüketici Hakları Avukatı Nedir?

Tüketici ile satıcı veya hizmet sağlayıcısı arasında çoğu zaman çeşitli uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Bu uyuşmazlıkların çözümü ile ilgilenen avukata tüketici haklar avukatı denmektedir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda tüketiciye birtakım haklar tanınmış olup tüketici haklar avukatı tüketiciye tanınmış olan hakları yasaya uygun bir şekilde korumaya çalışmaktadır.

Tüketici Sözleşmeleri Nelerdir?

Tüketici sözleşmelerinde tüketici satın aldığı mal veya hizmet karşılığında belirli bir ödeme yapmayı taahhüt etmektedir. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme olarak nitelendirilen tüketici sözleşmelerinde karşı taraf ise taahhüt edilen malın mülkiyetini, kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmetin sağlanmasını taahhüt etmektedir.

Tüketici sözleşmesi genel sözleşme ilkelerine tabi olup taraflar bakımından farklılık göstermektedir. Nitekim tüketici sözleşmesi için zorunlu olan husus, tüketici sözleşmesinin bir tarafında ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden satıcı veya sağlayıcı tarafın bulunması, diğer tarafta ise ticari ya da mesleki olmayan bir amaçla yani satın aldığı malı kendi ihtiyacı için kullanmak ya da tüketmek amacıyla hareket eden tüketicinin olmasıdır.

Tüketici sözleşmeleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unda belirtilmiş olup günümüzde karşımıza çıkan sözleşmeler aşağıda sayılmıştır:

  • Taksitle satış sözleşmesi
  • Tüketici kredisi sözleşmesi
  • Konut finansmanı sözleşmeleri
  • Mesafeli sözleşmeler
  • Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler

Ayıplı Hizmet Durumunda Tüketiciye Sağlanan Haklar Nelerdir?

Hizmet, bir ücret veya menfaat karşılığı yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işlem olarak tanımlanmaktadır.

Ayıplı hizmet ise Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 13. maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu maddeye göre, “Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.”

Tüketici ile hizmet sağlayıcı arasında akdedilen sözleşmede vaat edilen özelliklerinin ifa edilen hizmette taşımaması halinde ayıplı hizmetten bahsedilir. Ayıplı hizmetlere karşı tüketiciler güvence altına alınmıştır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15. maddesinde ayıplı hizmetin varlığında tüketiciye tanınan seçimlik haklar düzenlenmiştir. Hizmet sağlayıcısı, tüketicinin tercih ettiği haklardan birini yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketiciye tanınan seçimlik haklar şunlardır:

  • Hizmetin yeniden görülmesini isteme,
  • Hizmetteki ayıp oranında bedelden indirim,
  • Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin onarımı,
  • Hizmet için ödediği bedelin iadesini de içeren sözleşmeden dönme.

Tüketici Avukatı Ne Yapar?

Tüketici avukatı tüketici malın veya hizmetin ayıplı olmasından dolayı tüketiciyi korumakla yükümlüdür.

Tüketici ve satıcı aralarındaki ilişkide tüketicinin daha zayıf konumda olmasından dolayı tüketici avukatı tüketici adına gerekli hukuki süreci yönetir ve tüketicinin zararlarını engellemeyi amaçlamaktadır.

Tüketici avukatı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar konusunda hukuki danışmanlık vermektedir.

Tüketici Hukuku İhtilaflarının Çözümü

Tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan her türlü sözleşme ve hukuki işlem olarak tanımlanmaktadır.

Tüketici işlemlerinde taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde görevli ve yetkili mahkemelere başvurmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu vardır.  Arabuluculuk toplantısı anlaşmama olarak sonlanırsa gerekli hukuki süreç başlatılır ve dava yoluna gidilir.

Tüketici Avukatı Hizmet Kapsamı

Tüketici avukatının hizmet kapsamını sınırlandırmak mümkün değildir. Nitekim tüketici avukatının hizmet kapsamına tüketici işlemlerden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık girmektedir.

Tüketiciye birçok seçimlik hak tanındığından tüketici avukatı tüketiciye gerekli bilgileri verip en lehe olan hakkı kullanmasını sağlar. Tüketici avukatı hizmetin içeriği sadece söz konusu davaların takibini olmayıp aynı zamanda tüketici hakem heyet başvurusu ve takibi de hizmet kapsamı içerisinde bulunmaktadır.

Görevli Ve Yetkili Mahkemeleri Hangileridir?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73. maddesine göre, Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.” Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere tüketici işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

Tüketici davalarında genel yetki kuralı uyarınca davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Ancak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73. maddesine göre, “Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.”

Sonuç

Tüketici ve satıcı ya da hizmet sağlayıcısı arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar niteliği itibariyle özen gösterilerek yürütülmesi gereken uyuşmazlıklardır. Tüketiciye birden fazla hak tanındığı için ve çözüm yolu da birtakım özel şartlara tabi olduğundan tüketici bu uyuşmazlıkların çözümünde zorlanmaktadır. Dolayısıyla tüketici uyuşmazlıklarında avukattan hukuki destek almakta fayda vardır.

Tüketicinin hak kaybına uğramaması adına hukuki süreci tüketici avukatı vasıtasıyla yürütmesi daha güzel sonuçlara ulaşmasını sağlayacaktır. Ekin Hukuk Bürosu olarak her türlü problemlerinizde hak kaybınızı engellemek için tecrübeli ekibimiz ile yanınızdayız.

Sık Sorulan Sorular

Tüketici Hukuku Hangi Hukuk Dalı?

Tüketici hukuku diğer hukuk alanları ile sıkı bir ilişki içerisinde olduğundan hem kamu hem de özel hukuk dalına tabi olup karma niteliktedir.

Tüketici Hakkının İçeriği Nedir?

Tüketici hakları, tüketiciye vaat edilen malın veya hizmetin ayıplı olması durumunda tüketicinin zararın engellenmesini amaçlamaktadır.

Tüketici Hakları Neye Denir?

Tüketici hukukunda temel tüketici hakları mevcut olup bunlar temel ihtiyaçların karşılanması hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, eğitilme hakkı, zararların giderilmesi hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşamak hakkı, ekonomik çıkarların korunması hakkı ve seçme hakkı olmak üzere dokuza ayrılmaktadır.
Başa dön tuşu