Uyuşturucu Avukatı

Uyuşturucu Avukatı Görevleri Nelerdir?

Uyuşturucu suçları ceza yargılamasında ve mahkemelerinde en çok görülen suçlardan biridir. Bu tarz davaların yürütülmesi mesleki bilgi ve teknik inceleme gerektirdiğinden bu davalar uyuşturucu avukatları tarafından yürütülmektedir.

Uyuşturucu avukatları, uyuşturucu suçları kapsamında suçun yargılaması sırasında somut olayı ve tanıklar da başta gelmek üzere tüm delilleri en ince ayrıntısına kadar incelerler.

Özellikle dava öncesinde savunma dosyasının hazırlanması önem arz etmektedir. Nitekim bu aşamada şüpheli yanlış ifade verebilir veya olayı karşı tarafa doğru aktarmayabilir. Uyuşturucu avukatı, uyuşturucu suçların yargılanması aşamasında önemli rol üstlenmektedir.

Uyuşturucu Avukatlarına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Uyuşturucu ticaret suçu ve uyuşturucu imalatı suçu ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir. Bu sebepten dolayı iyi bir uyuşturucu avukatı ile tüm süreci yürütmek önem arz etmektedir.

Uyuşturucu ile ilgili olarak işlenecek suçlarda diğer suçlardan farklı olarak karmaşık süreçlerin olduğu görülmektedir. Ortaya çıkabilecek yanlışların önlenmesi, kişilik hakların savunması ve hak kayıpların engellenebilmesi uyuşturucu avukatın yardımıyla gerçekleşir. Dolayısıyla uyuşturucu avukatlın uyuşturucu suçlarının yargılama sürecinin takibine ihtiyaç duyulmaktadır.

Uyuşturucu Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi

Türk Ceza Kanunu’nda farklı yaptırımlar öngörülmüş olup yargılanan hakkında dört farklı yöntemle adli para cezası verilebilir. Bunlar:

 • Doğrudan Hükmedilen Adli Para Cezası
 • Seçenek Yaptırım Olan Adli Para Cezası
 • Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası
 • Hapis Cezası İle Birlikte Hükmedilen Adli Para Cezaları

Uyuşturucu madde ticareti suçunun yaptırımı 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezasıdır. Kanun koyucu uyuşturucu madde ticareti suçunda hapis cezası ile birlikte adli para cezası yaptırımını öngördüğü için hapis cezası ve adli para cezası birlikte uygulanması gerekmektedir. Hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi uyuşturucu madde ticareti suçunda mümkün değildir.

Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunda ise durum farklıdır. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasıtlı olarak işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezaları adli para cezasına çevrilir. Dolayısıyla uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunda hapis cezasının para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Uyuşturucu Avukatları Nasıl Savunma Yapar?

Uyuşturucu dosyaları içerisinde fazlaca teknik konu içerdiğinden hukuki süreci iyi bir uyuşturucu avukatıyla yürütmek önem arz etmektedir. Nitekim bu dosyaların olabilecek en lehe şekilde sonuçlanması uyuşturucu avukatın yaptığı savunmasına bağlıdır.

Uyuşturucu suçundan yargılanan kişinin dosyası incelenirken birçok hususa dikkat edilmesi gereklidir. Uyuşturucu avukatı savunma yaparken lehe olan argümanları ve delilleri tespit eder. Yaptığı savunmasını ise mevzuat ve yüksek mahkeme kararları ile destekler. Özellikle söz konusu maddelerin nasıl tespit edildiği ve usulüne uygun arama veya el koyma tedbirlerinin yapılıp yapılmadığı üstünde durulması gereken önemli noktalardandır.

Uyuşturucu Suçları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin;

 • İmali
 • İthali ve İhracı
 • Ülke içinde satılması
 • Satışa arz edilmesi
 • Temin etme
 • Sevk edilmesi
 • Nakledilmesi ve depolanması
 • Ticaret amacıyla satın alınması gibi seçimlik hareketli fiiller uyuşturucu madde ticareti olan tanımlanmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, uyuşturucu kullanmak, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak suçları ayrı ayrı suç olarak belirlenmiştir.

Uyuşturucu Madde Kullanma ile Ticareti Arasındaki Fark

Uyuşturucu madde kullanma suçu ile uyuşturucu madde ticareti suçu arasında birçok fark vardır. Dolayısıyla yargılama sırasında doğru araştırma yapılarak karar verilmesi önem arz eder. Nitekim uyuşturucu madde ticareti suçunu işleyen kişi hakkında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına hükmedilirken uyuşturucu madde kullanan kişi, hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Keza bu cezanın ertelenmesine karar verilir.

Eylemin uyuşturucu veya uyarıca madde ticareti mi yoksa uyuşturucu kullanma suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesi için failin kastının yanında birçok kritere bakılır. Bunlar:

 • Yakalanan uyuşturucu maddenin miktarı
 • Sanığın uyuşturucu maddeyi başkasına satma ya da devir veya tedarik etme hususunda herhangi bir davranış içerisine girip girmemesi
 • Uyuşturucunun sanık tarafından bulundurulduğu yer
 • Uyuşturucu veya uyarıca maddenin bulunduruluş şekli ve biçimi

Uyuşturucu Davaları Ne Kadar Sürer?

Uyuşturucu ticareti yapma suçu davaları ağır ceza mahkemelerinde görülmekteyken, uyuşturucu kullanma suçu davaları asliye ceza mahkemelerinde görülmektedir. Bu sebepten dolayı uyuşturucu davalarının ne kadar süreceği  dava türüne ve somut olaya bağlıdır. Raporların gelmesi ve delillilerin toplanması her olay bakımından farklılık göstermektedir. Mahkemelerin iş yoğunluğu da gözetilmesi gereken bir husustur.

Uyuşturucu davalarında hedef süresi her ne kadar 300 gün olarak belirlenmiş ise de bu sürelere çoğu zaman uyulmamaktadır. Uyuşturucu davaları ortalama olarak bir sene içerisinde sonuçlanmaktadır. Ancak bu suçlarda istinaf ve temyiz kanun yolunun da açık olduğu unutulmamalıdır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Satılan kişinin çocuk olması halinde verilen ceza on beş yıldan az olamaz.

Uyuşturucu madde ticareti suçunun aşağıda sayılan yerlerde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır:

 • Okul,
 • Hastane,
 • Kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler,
 • Bunların varsa çevre dubarı, tel örgütü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerler.

Uyuşturucu Madde Temin Etme Suçu ve Cezası

Uyuşturucu madde temini yani başkasına verme, ikram etme ve sağlama fiili olarak adlandırılmaktadır. Failin, uyuşturucu maddeyi satış veya satışa arz etme amacı dışında başkalarına devretmesi halinde uyuşturucu madde temin etme suçunu oluşturur. Uyuşturucu maddeyi alan kişinin bu maddeye hangi amaçla aldığının bir önemi olmayıp failin amacı ticaret de değildir. Uyuşturucu madde temin etme suçunun unsurları aşağıda sayılmıştır:

 • Ticaret amacı yoktur.
 • Bedelsiz olarak kullanmak amacıyla paylaşılmış olması.
 • Başkasına temin edilmesi.
 • Müstakilen devredilmiş olması.

Uyuşturucu madde temin eden kişi on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu Davasında Beraat

Uyuşturucu davalarında genel anlamda delil yetersizliği sebebiyle beraat kararı verilmektedir. Nitekim kişinin üzerinde hassas terazi bulunması uyuşturucu madde kullanma ticareti için yeterli görülmeyip somut olay bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç

Uyuşturucu madde kullanma veya ticaretini yapma suçlarıyla karşılaşan kişiler iyi bir uyuşturucu avukatına ihtiyaç duymaktadırlar. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında özellikle delillerin toplanması önemlidir. Verilen yanlış ifadeler şüpheli veya fail aleyhine kullanılır.

Uyuşturucu davaların takibini iyi bir uyuşturucu avukat aracılığıyla yürütülmesi hak kaybının engellenmesi için oldukça önemlidir. Ekin Hukuk Bürosu olarak her türlü hak kaybınızı engellemek için disiplinli ve tecrübeli ekibimiz ile yanındayız.

Sık Sorulan Sorular

Uyuşturucu davalarında avukat bakımından bir ayrım yapılmamış ise de ceza hukuku alanında yoğunlaşmış ve özellikle uyuşturucu hususunda uzmanlaşmış uyuşturucu avukatların söz konusu davaların takibini sağlamasında fayda vardır.

Ağır Ceza Avukatı Nasıl Olunur?

Hukuk fakültelerinde 4 yıllık lisans eğitimi tamamladıktan sonra yasal stajın bitmesi ile birlikte ruhsat sahibi olan avukatlar ceza hukukunda uzmanlaşıp ağır ceza avukatı olabiliriler.

Hassas Terazi Cezası Kaç Yıl?

Kişinin üstünde hassas terazi taşıması uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun oluşması ve cezanın verilmesi yeterli olmayıp tüm somut olay göz önünde bulundurulması gereklidir.
Başa dön tuşu