İdare Hukuku

Büyükşehir Belediyesi ve Görevleri Nelerdir?

Büyükşehir Belediyeleri Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırı olan ve sınırı içerisindeki ilçe belediyeleri arasına koordinasyonu sağlayan kamu tüzel kişisidir. Büyükşehir belediyesinin idari ve mali özelliği vardır. Kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca Büyükşehir Belediyelerinin karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulur.

Büyükşehir Belediyeleri 1984 yılında çıkarılmış olan 195 sayılı kanun hükmünde kararnami ile kurulmuştur.

Büyükşehir Belediyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

Büyükşehir Belediyelerinin görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Çevre düzeni planına uygun olmak şartıyla Büyükşehir Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisinde 1,5 bin ile 1,25 bin arasında her ölçekte nazım imar planı yaptırmak, onaylayarak uygulamak 
 • İlçe belediyelerinin görüşlerini almak suretiyle Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planlarını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve buna uygun olarak bütçesini hazırlamak.
 • Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki iş yerlerine, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek olan yerlere ruhsat vermek ya da denetlemek.
 • Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak ya da yaptırmak ve uygulamak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyon sağlamak, kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet-tücret tarifelerini, zaman ve güzergahları belirlemek, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak, 
 • Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrısıhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 • Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili olduğu ya da işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
 • Gayrısıhi iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığını ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerini toplamak, 
 • İnşaat malzemeleri hurda, depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, 
 • Gerektiğinde mabetleriyle sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, 
 • Katı atıkların kaynakta toplanmasını ve aktarma istasyonuna kadar taşınmasını sağlamak, 
 • Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, 
 • İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, 
 • Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek ya da işlettirmek  
 • Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere göre sermaye şirketleri kurmak, 

İlçe Belediyelerine Devredilebilecek Hizmetler Nelerdir?

İlçe Belediyelerine Devredilebilecek Hizmetler Nelerdir?

Büyükşehir Belediyesi aşağıdaki sayılan görevleri belediye meclis kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir yahut birlikte yapabilirler:

 • Yolcu ve yük terminallere kapalı açık ve otoparklar yapmak yaptırmak, işletmek işlettirmek ya da ruhsat vermek,
 • Mezarlık alanlarını tespit etme,
 • Mezarlıklar tesis etmek işletmek ve işlettirmek,
 • Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • Her çeşit toplantıcı hallerini ve mezbaaları yapmak, yaptırmak, işletmek ya da işlettirmek,
 • İmar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbaaları ruhsatlandırmak ve denetlemek,
 • Temizlik hizmetleri ve adres numaralandırmaya ilişkin görevlerdir.

Altyapı Koordinasyon Merkezi Nedir?

Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin kurulma amacı büyükşehir içerisindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Nedir?

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin kurulma amacı, büyükşehir içerisindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamaktır. 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Nedir? 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

Büyükşehir Belediyesi’nin Organları Nelerdir? 

Büyükşehir Belediyesi’nin Organları Nelerdir? 

Büyükşehir Belediyesi’nin Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Encümeni olmak üzere 3 adet organı vardır.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Görevleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki seçmenler tarafından doğrudan doğruya seçilen Büyükşehir Belediye İdaresi’nin başıdır.

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bazı görevleri aşağıdaki gibidir.:

 • Belediye Teşkilatı’nın en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, 
 • Belediyenin ve belediyenin hak ve vefatlarını korumak, 
 • Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümeni’ne başkanlık etmek, 
 • Büyükşehir Belediyesi’nin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsil edilmesini sağlamak, 
 • Gerektiğinde bizzat nikah kıymak, 
 • Yetkili organların kararını almak koşuluyla Büyükşehir Belediyesi adına sözleşme yapmak. 

Büyükşehir Belediye Meclisi Nedir?

 Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye hudutları içerisinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak koşuluyla bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşmaktadır. 

Büyükşehir Belediyesi’ne Büyükşehir Başkanı Başkanlık eder. Büyükşehir Belediye Meclisinin nin 3 adet temel görevi mevcuttur. Bunlar kendi bütçesini kabul etmek, ilçe belediyelerinin bütçesini onaylamak ve ilçe belediyelerinin kendi aralarında ya da büyükşehirle aralarında uyuşmazlık ya da farklı bir uygulama çıkması durumunda düzenleyici önlemler almaktır.

Büyükşehir Belediye Encümeni Nedir?

Büyükşehir Belediye encümeni belediye başkanının başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasında bir yıl için gizli oyla seçileceği 5 üye ile bir genel sekreter bir mali hizmetler biri amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasına seçeceği 5 üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşmaktadır.

Av. Ahmet EKİN & Duygu Maide KARATAŞ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu