İdare Hukuku

Memur Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Nelerdir?

Memurların memurluk statüsünden henüz çıkmamasına rağmen kadrosunun kaldırılması durumunda kadro açığı meydana gelir. Kadrosu kaldırılan memurların ataması genel olarak en geç 6 ay içerisinde gerçekleşir.

Memurlar kurumlarında atama imkanı bulunmaması durumunda aynı süre içerisinde farklı bir kurumdaki kadroya atanması için Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bunun üzerine memurlar atama işlemi yapılıncaya kadar kendi kurumlarında niteliklerine uygun işte çalıştırılır. Ayrıca yeni bir kadroya atanıncaya kadarki geçen o süre içerisinde eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

Memurların Görevden Uzaklaştırılması

Memurların Görevden Uzaklaştırılması

Görevden uzaklaştırma, hizmette kalması sakınca yaratan memura geçici olarak memuriyet yetki ve görevlerinden el çektirilmesi olarak ifade edilebilir. Görevden uzaklaştırmanın temel amacı açılmış bir soruşturmanın selametle yürütülmesidir.

Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Makamlar Nelerdir?

Görevden uzaklaştırmaya yetkili makamlar aşağıdaki gibidir.

  • Atamaya yetkili amirler,
  • Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri,
  • Valiler,
  • Kaymakamlar,

Görevden Uzaklaştırmanın Sonuçları Nelerdir?

Görevden uzaklaştırmanın sonuçları aşağıdaki gibidir:

  • Görevden uzaklaştırma ile memuriyet statüsü ortadan kalkmaz. Bu sebeple görevden uzaklaştırılmış olan memurun özlük hakları bazı kısıntılara uğrar ancak devam eder. Memurun uzaklaştırıldığı süre boyunca aylığının 2/3 ü ödenir.
  • Görevden uzaklaştırma geçici bir eylem niteliği taşır. Bu sebeple uzaklaştırmanın kalkması ile beraber memur görevine geri döner. Ayrıca uzaklaştırmanın bir disiplin kovuşturması sebebiyle verildiği durumlarda en fazla 3 ay devam edebilir.
  • Görevden uzaklaştırma disiplin cezası değildir.

Görevden Uzaklaştırmanın Kalkması Nasıl Olur?

Soruşturma sonunda disiplin sebebiyle memurluktan çıkarma ya da cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri yetkililer tarafından derhal kaldırılır. Burada bahsedilen yetkililer 657 sayılı Kanunun 138. Maddesinde düzenlenmiştir.

Memurluğun Sona Ermesi Nedir?

Memurluğun Sona Ermesi Nedir?

Memurluğun sona ermesi ile ilgili hükümler 657 sayılı kanunun 94 ile 98. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Bunlar çekilme, çekilmiş sayılma ve diğer nedenlerdir.

Çekilme (İstifa) Nedir?

Çekilme, memurun görevinden kendi isteği doğrultusunda ayrılma iradesini bağlı olduğu kuruma yazılı olarak iletmesi vasıtası ile gerçekleşir.

Çekilmek isteyen memur, yerine atanan kişinin gelmesine ya da çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam etmekle yükümlüdür. Yerine atanan kişinin 1 aya kadar gelmediği ya da yerine bir vekil atanmadığı durumda memurun üstüne haber vermek şartıyla görevini bırakabilme hakkı mevcuttur. Çekilme hususu 657 sayılı kanunun 94 ve 95. Maddelerinde detaylı şekilde düzenlenmiştir.

657 Sayılı Kanun m.94 – Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/1970 – 1327/75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.

 

657 Sayılı Kanun m.95 – Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.

Çekilmiş Sayılma (Müstafi Sayılma) Nedir?

Farklı bir yere atanan memurun 15 gün sonra ve buna ek 10 günlük süreden sonra göreve başlamadığı durumda aynı yere atanan memur bir sonraki gün göreve başlamazsa memur izinsiz ve mazeretsiz olarak aralıksız 10 gün terk ederse izinli olarak yurt dışına çıkan memur izni bittikten sonra 15 gün içerisinde görevine başlamazsa çekilmiş olarak kabul edilir.

Memurların çekilmiş sayılma tarihinden itibaren 1 yıl boyunca devlet memuru olabilmesi mümkün değildir.

Diğer Nedenler Nelerdir?

Memurluğun sona ermesinin diğer sebepleri çıkarılma, koşullarda eksiklik, bağdaşmazlık, ölüm ve emekliliktir.

Emeklilik durumunda geçerli olan üst yaş sınırı 65 tir. Görevinden dolayı sakatlanan ya da hastalanan memur vazife malulüdür. Bu durumun vazife dışında olması durumunda adi malullük söz konusu olur. 30 yaşını ya da 60 yaşını dolduran memurların emekliliğe sevk edilebilmesi mümkündür.

Duygu Maide KARATAŞ & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu