Ceza Hukuku Özel Hükümler

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

Reşit olmayanla cinsel ilişki cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

Ceza kanunu reşit olmayanlara tam cinsel özgürlük tanımamıştır. Söz konusu ilişkiler rızaya dayanan ilişkilerdir. Bunlar çiftlerin karşılıklı olarak cinsel güdü ve arzularını tatmine yönelik hareketler veya organları vasıtasıyla tam birleşmeyi içeren hareketlerdir.

15 yaşını tamamlamış çocukların failin cebir ve tehdidiyle cinsel ilişkiye girmeleri çocuk istismarı suçu olur.

TCK’nın 103 ve 104. maddeleri birlikte incelendiğinde kanun koyucunun, kişinin 15 yaşından itibaren cinsel özgürlüğü üzerinde tasarruf etmesine imkân tanıdığı anlaşılmaktadır.

15 yaşından büyük çocukların cinsel davranışları cinsel ilişki boyutuna varmamak kaydıyla hukuka uygun kabul edilmiştir. Cinsel ilişki halindeyse, TCK’nın 104. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu söz konusu olmaktadır.

Cinsel ilişkiden anlaşılan TCK 102. madde de açıklandığı üzere erkek cinsel organının vajinaya veya anüse sokulması veya sokturulmasıdır. Yargıtay’da bu görüştedir ve oral yolla penetrasyonu cinsel ilişki olarak kabul etmemektedir.

Vücuda cisim sokulması ya da sokturulması bu suçu oluşturmaz. Kanun koyucunun bu suçu neden cinsel ilişki ile sınırladığı anlaşılamamaktadır. Diğer bir açıdan bakıldığında cinsel ilişki dışındaki her türlü cinsel davranışa ve bu arada vücuda cisim sokulmasına rıza gösterme bakımından olgun sayılan ve hatta 16 yaşını doldurmuş olması durumunda evlenmesine de olanak tanınan kişiler arasında gerçekleşen cinsel ilişkinin suç sayılmasını, cinsel suçlarla cinsel özerkliğin/özgürlüğün korunduğu yönündeki anlayışla bağdaştırmak mümkün görünmemektedir.

İlgilinin (mağdurun) rızası da olsa cinsel ilişkiye girmesi suç sayılmıştır. İlişkiye girilen 15 yaşından büyük çocuk diğerini şikâyet ederse, şikâyet edilen hakkında takibat yapılacaktır.

Burada adeta hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olan davranışa rıza gösteren mağdurun aynı zamanda şikâyet hakkının sahibi olması şeklindeki tutarsız düzenlemenin tutarsız olduğunu söylemek gerekir. Rıza bu suçun unsurudur.

Maddede dikkati çeken sorun ikincisi de 15 yaşından büyük partnerlerin hangisinin mağdur sayılacağıdır. 18 yaşını tamamlamamış kız da erkek de mağdur sayılacak ve iki tarafta şikâyette bulunabilecektir. Bu durumda her ikisi de cezalandırılmak durumunda kalacaktır.

Şikâyet şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Akıl hastası olmayan 15 yaşını bitirmiş çocuklar bu hakkı kullanabilirler.

Burada öncelikle evlenme ile ergin kılınan kişi ile eşinin durumu üzerinde durmak gerekir. Zira evlenme ile kazanılan rüşt evlilik içi cinsel ilişki bakımından, kişinin ergin olduğunu göstermektedir ve bu nedenle eşler arasında bu suçun işlenmesi mümkün değildir.

765 sayılı TCK döneminde de evlenmiş olan kadın reşit olduğu gerekçesiyle, 416/3. maddede yer alan benzer nitelikteki suçun oluşmadığı kabul ediliyordu. Evlenme ile ergin olan kişinin eşi dışında 18 yaşından büyük birisiyle cinsel ilişkiye girmesi halinde de reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşmaz, zira bu kişinin artık cinsel olgunluğa ulaştığı kabul edilmelidir.

Öte yandan mahkeme kararı ile ergin kılınan mağdurla, 18 yaşından büyük olan failin cinsel ilişkiye girmesi halinde suç oluşur çünkü kişinin yargı kararıyla örneğin bir meslek veya sanatı icra etmek için reşit kılınması, cinsel olgunluğa ulaştığı anlamına gelmez.

Fail ve mağdur evlenerek şikâyetten vazgeçebilirler böylelikle dava düşer.

Bu suçun faili hakkında şu söylenebilir. Suçun oluşumu için cinsel ilişki arandığından suçun bir kadın tarafından bir başka kadına karşı işlenmesi mümkün değildir. Diğer hallerde fail ile ilgili bir kısıtlama yoktur.

Fail erkek veya kadın herkes olabilir. Failin yaş olarak 18 yaşından büyük olması gerektiğini ileri sürenler olmasına karşın kanunilik ilkesi karşısında bunun mümkün olmadığını belirtmeliyiz.

Mağdur konusunda ise yaş haricinde herhangi bir kısıtlama yoktur. 15 – 18 yaş arası herkes mağdur olabilir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçuna Teşebbüs

Teşebbüs konusunda genel hükümler geçerlidir. Suç teşebbüse müsaittir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçuna İştirak

Birlikte faillik mümkün değildir. Genel hükümler uyarınca azmettirme ve yardım etme durumu olabilir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Verilecek Ceza

Suçun temel şeklinin cezası 2-5 yıl hapistir. Ağırlaştırıcı sebeplerin varlığında ceza 10-15 yıl hapistir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Cezayı Artıran Sebepler

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın soruşturma ve kovuşturma yapılır ve failin cezası artırılır (TCK m.104/2). Tarafların rızası suçun varlığını etkilemez.

Burada rıza ile yakın akrabalar arasındaki cinsel ilişki cezalandırılmıştır. Yani ensest ilişki ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmiş ve sadece 18 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişki durumunda cezalandırılmıştır. Ancak halen erginler arası yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki suç olarak düzenlenmemiştir.

Medeni Kanunun 129.maddesine göre: “1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, 2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında, 3. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlilik yasaktır.”

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın soruşturma ve kovuşturma yapılır ve ceza artırılır (m.104/3).

Kasıtlı işlenebilen bir suçtur. Taksirle işlenemez. Failin mağdurun 18 yaşından büyük olduğunu zannetmesi kastını kaldırır ve suçun oluşumuna engel olur.

Failin 15-18 yaş arasında olan mağdurun cinsel ilişkiye rızasının bulunduğunu zannetmesi de hatadır. Böyle bir hata, esaslı ve kaçınılmaz olması kaydıyla, çocukların cinsel istismarı suçunun oluşumunu önler ve bu halde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ortaya çıkar.

Kural olarak esaslı ve kaçınılmaz hata ceza sorumluluğunu tamamen kaldırmasına karşın, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun varlığı, rızaya dayalı istisnai bir suç tipi olması nedeniyle failin tamamen başka bir suçtan sorumlu olmasına yol açmaktadır.

Ekin Hukuk Bürosu olarak; suçun mağduru veya faili olmanız halinde sürecin takibini gerçekleştirebiliriz. Ceza hukuku alanında uzman avukat kadromuzla görüşmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Muhakeme Ve Yaptırım

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

2014 yılında 6545 sayılı Yasayla getirilen düzenleme ile; suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi durumunda, fail hakkında şikâyet aranmaksızın soruşturma ve kovuşturma yapılır. Benzer şekilde, suçun evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi durumunda, soruşturma ve kovuşturma için şikâyet aranmaz.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun yaptırımı, Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde belirlenmiştir. Bu maddeye göre, bu suçun cezası, şikâyete bağlı olarak 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, suçun faili ile mağdur arasında evlenme yasağı varsa, örneğin akraba veya vesayet altındaki kişi ise, ceza 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır ve şikâyet aranmaz. Bu suçun yaptırımı, mağdurun yaşına, failin mağdura karşı konumuna, cinsel ilişkinin niteliğine ve mağdurun rızasına göre değişebilir.

Ekin Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukuku alanında uzman avukat kadromuzla iletişime geçmek ve dava ve işlemlerinizi takip etmek için bize ulaşabilirsiniz.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halleri

Aşağıda sayılan hallerde suçun cezası artırılır;

  • Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  • Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Av. Ahmet EKİN & Şevval Asude DOĞAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu