Ceza Hukuku Özel Hükümler

Tehdit Suçu ve Cezası (TCK m.106)

Tehdit failin, bir başkasını, kendisinin veya yakınının, canına, vücut bütünlüğüne veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle korkutması, kişinin iç huzurunu rahatsız etmesi, özgürce karar verme hürriyetine yapılan bir saldırıdır. Suçun temel halinin cezası 6 aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır.

Bu suçla korunan hukuki değer, kişilerin huzur ve sükûnunu korumaktır. Maddenin gerekçesinde bu hususa ek olarak tehdidin bu maddeyle korumak istediği esas değerin, kişinin karar verme ve hareket etme özgürlüğü olduğu vurgulanmıştır. İç huzur ve hukuki güvenlik duygusu da korunmaktadır.

Tehdit Suçunun Maddi Unsurları

Tehdit suçunun maddi unsurlarını açıklamak gerekirse

Tehdit Suçunda Fail-Mağdur

Suç tipi fail bakımından bir özellik göstermez. Herkes bu suçun faili olabilir. Bu suçun işlenmesiyle tüzel kişi yararına haksız menfaat sağlanıyorsa tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Suçun mağduru ise belirli bir kişi veya belirlenir bir kişi olmalıdır. Bu suçun mağduru da temel hali bakımından bir özellik göstermez. Ancak TCK madde 106/1’e 12.05.2022 tarihinde ek cümle ile suçun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 9 aydan az olamayacağı kararlaştırılmıştır.

Tehdidin mutlaka mağdurun şahsına yönelmesi gerekmez. Madde metninde de belirtildiği üzere “kendisinin veya yakınının” denilmek suretiyle mağdurun bir yakınına karşı kötülük edileceğinden bahisle tehdit suçu işlenebilir.

Örneğin, A’nın B’ye “kızının okuduğu okulu biliyorum. Onu kaçıracağım.” demesi gibi. Son olarak mağdurun kendisine yönelen tehdidin anlam sonuçlarını kavrayacak kudrette olması gerekir.

Tehdit Suçunda Fiil

Suçun temel işleniş şekli mağdurun kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit edilmesidir. Kanunda açıkça belirtilmiş olmasa da tehdit içeren sözlerin hukuka aykırı olması gerekir.

Örneğin, “bir kişiyi seni dava edeceğim, seni sürüm sürüm süründüreceğim” demek hukuka aykırı olmadığından bu suçu oluşturmaz. Suçun daha az cezayı gerektiren malvarlığı değeri itibarıyla zarara veya sair kötülük edeceği tehdidi içermesi temel halinden, takibinin mağdurun şikâyetine bağlı olması yönünden ayrılır.

Bu suçun oluşumu için failin mağduru bir şey yapması veya yapmaması konusunda tehdit etmesi gerekmez. “Seni öldüreceğim” demesi yeterlidir. Tehdit suçu geleceğe yönelik olup mutlaka zarar tehlikesi içerir. Ancak tehdit suçu soyut tehlike suçu olduğundan suçun oluşumu için neticenin gerçekleşmesi aranmaz.

Suç tehdidin yapılması tamamlandığından bu suç için sırf hareket suçu denir. Buna ek olarak failin yönelttiği tehdit objektif olarak işlenemeyecek veya failin yönelttiği tehdidi gerçekleştirme kudretinin olmadığı açıksa yine tehdit suçu oluşmamış olacaktır.

Örneğin failin mağdura “Arabamın bagajında nükleer başlıklı roketatar var. Seni onunla vuracağım” demesinde tehdidin objektif olarak gerçekleşmeyeceği açıktır. Tehdit suçunun bazı hareketlerle de işlenmesi mümkündür.

Örneğin mektup, elektronik posta, arabanın camına konulmuş bir yazı veya gönderilmiş bir mermi.

Tehdit Suçunda Fiil

Tehdit Suçunda Netice

Bu suçun netice unsuru mağdurun korkması değildir. Yani mağdurun korkması huzurunun bozulması ile suç tamamlanmaz. Bu nedenle de tehdit suçu neticeli değildir. Failin ika ettiği fiil objektif olarak korkutucu ise mağdurun korkup korkmadığı incelenmez.

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri

Maddenin 2.fıkrasında nitelikli haller yani daha fazla cezaya hükmedilecek haller sayılmıştır. Bunlara kısaca şöyledir:

  • Silahla,
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK madde 6’nın tanımlar başlığında silahın ne olduğu tanımlanmıştır.

Suç silahla işlenirse verilecek ceza artırılacaktır. İkinci bentte belirtilen tanınmayacak hale sokma, imzasız mektup veya özel işaretler kullanması halinde ise fail mağdurun kendisini tanımasını zorlaştırır ve mağdurda daha fazla korku endişe yaratır. Çünkü mağdur tehdidin kimden geldiğini dahi bilmediği için kendisini korumakta daha da zorlanır veya suçun, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak işlemesi halinde de mağdur söz konusu suç örgütünden fazla çekineceği için kendisinde yaratılacak korku ve panik normal tehdide göre çok daha fazla olacaktır. Bu nedenle suçun anılan şekillerle işlenmesi halinde verilecek ceza artırılacaktır.

Tehdit Suçunda Manevi Unsur

Tehdit suçu için failin genel kastı yeterlidir. Suçun gerçekleşmesi için failin ne saikle hareket ettiği önemli değildir. Ancak failin açıkça şaka kastı içeren sözler söylediği anlaşılıyorsa bu suçtan söz edilemez.

Yine sözler objektif olarak ciddi değilse tehdit suçu oluşmaz.

Buna ek olarak anlık bir kızgınlık ile tehdit içeren sözler söylenmesi durumunda da suç oluşur. Ancak bu kızgınlık durumu en fazla haksız tahrik indiriminde göz önünde bulundurulabilir.

Tehdit Suçunda Hukuka Aykırılık Unsuru

Burada failin gerçekleştireceğini bildirdiği saldırının hukuka aykırı olması gerekir. Ancak fail kendisini haksız bir saldırıdan korumak için mağduru tehdit ettiyse meşru müdafaadan söz edebiliriz.

Yine ilgilinin rızası da burada hukuka uygunluk sebebi olabilir.

Tehdit Suçunun Özel Görünüş Biçimleri

Tehdit suçunun özel görünüş biçimleri diğer suçlar gibi teşebbüs, iştirak ve içtimadan oluşur.

Tehdit Suçuna Teşebbüs

Bu suç icra hareketlerinin bölünebildiği oranda teşebbüse elverişlidir. Örneğin fail içerisinde tehdit barındıran mektubu postaya verir ama mektup mağdura ulaşmaz. Burada teşebbüsten söz edebiliriz.

Tehdit Suçunda İştirak

Tehdit suçu iştirak bakımından bir özellik arz etmez. İştirakin her türlüsü mümkündür. Ancak TCK madde 106’nın ikinci fıkrasının b bendinde tehdidin birden fazla kişi tarafından işlenmesi daha fazla cezayı gerektiren hal olarak düzenlenmiştir.

Tehdit Suçunda İçtima

Fail tek bir ifadesiyle birden fazla kişiyi tehdit etmişse veya aynı mağduru aynı suç işleme kararı çerçevesinde değişik zamanlarda tehdit etmişse zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. Ayrıca 106.maddenin üçüncü fıkrasında “tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.” Sayılan bu suçlar tehdit suçunun işlenmesi için yapılmışsa bu suçlardan da ayrıca ceza verilir.

Bu hüküm, kasten öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarının tehdit amacıyla işlenmesi durumunda uygulanır.

Fail mağduru tehdit ederken aynı zamanda mağdura hakaret de ettiyse bu suçtan da cezalandırılır.

Tehdit Suçunda Muhakeme Usulü

Maddenin birinci fıkrasının ilk iki cümlesinde bahsedilen durumlarda yani temel hal ile suçun kadına karşı işlenmesi durumlarında suçun takibi re’sen yapılır. Ancak birinci fıkranın son cümlesinde belirtilen malvarlığına zarar vereceğine yönelik tehdit veya sair kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmesi durumunda suçun takibi şikâyete bağlıdır.

Tehdit suçunun şikâyete bağlı olan bu türü hariç diğerleri re’sen soruşturulur.  Görevli mahkeme ise suçun üst sınırı göz önüne alındığında Asliye ceza mahkemesidir.

Tehdit Suçuna İlişkin Yargıtay Kararı

“Tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması şart değildir. Bu nedenle mağdurun korkup korkmadığının araştırılması gerekmez. Tehdit suçunun manevi öğesi genel kasttan ibaret olup suçun yasal tanımındaki unsurları bilerek ve istenerek işlenmesini ifade eder. Olayda tasarlamanın varlığı aranmadığı gibi saikin de önemi yoktur.” Yargıtay 4. CD 2004/6850 E. 2006/9045 K. 05.04.2006 K.T

Sonuç

Ceza avukatı, tarafların hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamasında büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir ceza yargılamasının tarafı olmanız halinde Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek ceza hukuku alanında tecrübeli avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

 Av. Ahmet EKİN& Stj Av. Muzaffer TAŞ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu