İcra ve İflas Hukuku

Takip Talebi Nedir? Unsurları Nelerdir?

İcra takibinin ilk aşamasını oluşturan takip talebi, alacaklının icra dairesine başvurarak alacağının tahsil edilmesi amacıyla koyduğu idaredir.

Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.

Takip talebi, bir taraf takip işlemi olduğundan takip talebinin tatil ve erteleme süreleri içinde yapılması mümkün kılınmıştır.

Takip Talebinde Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?

Takip talebinde bulunması gereken unsurlar İcra ve İflas Kanunu’nun 58. maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu maddeye göre takip talebinde bulunması gereken kayıtlar şunlardır:

  • Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; unvan ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri,
  • Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, unvan ve yerleşim yeri,
  • Terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yerleri,
  • Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı; faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi,
  • Alacak bir senede dayanıyorsa, bu senedin aslı veya borçlu ya da temsilcisi tarafından onaylanmış örneği,
  • Takip yollarından hangisinin seçildiği,
  • Alacaklı veya vekilinin imzası.

Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi

Usulüne uygun olarak doldurulan takip talebi, icra dairesine verilir.

İcra ve İflas Kanunu m.58/3’e göre, “Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir.”

Takip bir belgeye dayandığı takdirde belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunludur. Aksi durumda şikayet üzerine icra mahkemesince ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gereklidir.

Alacaklı, aynı borçludan birden çok alacağı varsa bu alacakların her biri için ayrı ayrı takip doldurmasına gerek kalmaksızın hepsi için tek bir takip talebi düzenleyebilir.

Takip Talebi Harçları ve Giderleri

Takip Talebinde bulunan alacaklıdan;

  • Maktu başvurma harcı,
  • Binde beş (nispi) peşin harç,
  • Ödeme emrinin tebliği ile borçlunun 62. maddeye göre itirazı durumunda bu itirazın alacaklıya tebliği için gerekli giderler alınır.

Takip Talebi Harçları ve Giderleri

Takip Talebinde Bulunmanın Sonuçları Nelerdir?

Takip talebinde bulunma maddi hukuk bakımından sonuç doğurduğu gibi takip hukuku bakımından da çeşitli sonuçları doğurmaktadır. Takip talebinde bulunmanın sonuçları aşağıda sayılmıştır:

Zamanaşımının Kesilmesi

Takip talebinin ilk sonucu zamanaşımının kesilmesidir. Zamanaşımının kesilmesi için ödeme emrinin gönderilmiş olması şart değildir.

Takip talebi, harçların ödendiği tarihte yapılmış sayılacağından, zamanaşımı bu tarihte kesilmiş olur.

Yetkisiz icra dairesine yapılan takip talebi de zamanaşımını keser. Alacağın bir kısmı için takip yapılmışsa yalnızca takip yapılan kısım için zamanaşımı kesilir.

Borçlunun Temerrüde Düşmesi

Borçlu, daha önce temerrüde düşürülmemişse, takip talebiyle birlikte temerrüde düşer. Borçlunun temerrüde düştüğü an, ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği andır.

İyiniyetin Kötüniyete Dönüşmesi

Borçlu kendisine takip başlatılmadan önce bir hususu bilmiyorsa veya bilebilecek bir durumda değilse, iyiniyetli olduğunu ileri sürebilecek iken, artık takip başlatıldıktan sonra bunu ileri süremez; iyiniyet kötüniyete dönüşür.

Ödeme Emri Gönderme Zorunluluğu

Takip talebiyle birlikte icra dairesi, borçluya üç gün içerisinde ödeme emri gönderme yükümlülüğü altına girer.

İcra dairesi ödeme emrini üç gün içerisinde göndermezse, şikayet yoluna gidilebilir.

Alacaklıya Makbuz Verilmesi

İcra dairesi kendiliğinden, takipte bulunan alacaklıya, takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere ve takip giderlerine ilişkin bedava ve pulsuz bir belge vermelidir.

Bazı Sonuçlar İçin Takip Talebinin Esas Alınması

Takip hukukuna ilişkin bazı sonuçlar için takip talebi esas alınır. Örneğin, takip talebinden sonra açılan menfi tespit davasında, kural olarak, icra takibinin durdurulması kararı verilemez.

Takibin Derdest Hale Gelmesi

Takip talebinden itibaren alacaklı, aynı alacak için ikinci bir takip talebinde bulunamaz. Başka bir ifadeyle, takip talebiyle birlikte söz konusu takip derdest hale gelir. Derdest bir takip varken, ikinci bir takip talebinde bulunulursa, itiraz yoluna gidilebilir.

Takipten Feragat

Alacaklı icra takibinden vazgeçmesi, takipten feragat olarak adlandırılmaktadır.

Takipten feragat mutlaka kayıtsız ve şartsız olmak zorundadır; aksi takdirde vazgeçme geçerlilik kazanmaz. Alacaklının icra takibinden feragat edebilmesi için hakimin veya borçlunun izni gerekmemektedir.

Takipten feragat etmek isteyen alacaklı, feragat harcı yatırması gerekir. Feragat harç oranı, tahsil harcın yarısıdır.

Av. Mehmet Can CİVAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu