Ceza Hukuku

Tebliğname Nedir?

Tebliğname, temyiz incelemesine gönderilen dosyada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yerel mahkeme veya bölge adliye mahkemesi kararına ilişkin görüşünü açıkladığı evraktır. Tebliğname, incelemeyi gerçekleştirilecek ilgili Yargıtay Ceza Dairesine yazılı olarak bildirilmektedir.

Tebliğname Hangi Aşamada Düzenlenir?

Tebliğname, dosyanın temyize gönderilmesi aşamasında düzenlenmektedir. Fail hakkında yapılan ceza kovuşturması neticesinde fail hakkında yerel mahkeme tarafından bir hüküm veriler. Verilen hükmün temyiz, yani Yargıtay, incelemesine gönderilmesi halinde dosya öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Dosya, kaydedilir ve dosyaya Tebliğname numarası verilir.

Bu aşamada dosya, Tebliğname numarası üzerinden işlem görmektedir. Dosyanın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adına ilgili Cumhuriyet Savcısına gönderilmesinden önce dosya sırasını beklemek üzere arşive gönderilir. Sırası geldiğinde, dosya ilgili Cumhuriyet Başsavcısına verilir.

İlgili Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dosya incelenerek görüş bildirilir. Hukuki görüş içeren ve yazılı olarak hazırlanan bu belgeye Tebliğname denir.  Bu aşamadan sonra dosya, Tebliğname ile birlikte ilgili Yargıtay ceza dairesine gönderilir.

Tebliğname Düzenlenmesinin İşlevi Nedir?

Tebliğnamenin düzenlenmesi, Yargıtay’a gönderilen bütün dosyalar için zorunludur.

Tebliğname Ceza Muhakemesi Kanunu madde 297’de şu şekilde düzenlenmiştir:

Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevi

Madde 297 – (1) 296 ncı maddeye göre hükmü veren bölge adliye mahkemesince reddedilmeyen temyiz istemine ilişkin dilekçesinin bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir.

(2) Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra dava dosyası, bölge adliye mahkemesi (…) tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

(3) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap verebilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, ilgililerin dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olur.

(5) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır

Tebliğnamenin işlevi, ceza dairesi tarafından dosya incelenmeden önce tarafların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görüşünden haberdar olması ve gerektiği takdirde savunma hakkının kullanılmasıdır.

Tebliğname Düzenlenmesinin İşlevi Nedir?
Tebliğname Düzenlenmesinin İşlevi Nedir?

Tebliğnamenin İçeriği Nasıldır?

Tebliğname, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenmektedir. İlgili savcı tarafından; yerel mahkeme veya istinaf ilamının yapılacak temyiz incelemesi neticesinde şu kararlardan birine hükmedilmesi talep edilir:

  • Esastan Ret,
  • Bozma,
  • Düzelterek Onama.

Tebliğnameye Cevap ve İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen Tebliğname, davanın ilgililerine tebliğ edilir. Tebliğname, dava dosyasında belirtilen son adreslere tebliğ edilir.

Tebliğnamenin ilgiliye tebliğ edilmesi üzerine, ilgili kişi 7 gün içerisinde tebliğnameye cevap veya itirazlarını sunabilir. Tebliğnameye cevap verilmesi, yapılacak temyiz incelemesinde önem arz etmektedir.

Ek Tebliğname Nedir?

Ek Tebliğname, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından düzenlenen tebliğnamede bir eksiklik bulunması halinde düzenlenmektedir.

Tebliğnamede, temyiz talebinde bulunan her ilgilinin taleplerine ilişkin görüş bildirilmesi zorunludur.

Ceza avukatı, tarafların hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamasında büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir ceza yargılamasının tarafı olmanız halinde Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek ceza hukuku alanında tecrübeli avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz. 

Av. Ennur GÜVEN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu