Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Depremzedelerin Hakları Nelerdir?

Depremzedelerin hakları içerisinde ne çok merak edilen “hak sahipliği”dir.  Bunun yanında depremzedelerin özel ve kamu hukukundan kaynaklanan birçok hakları da bulunmaktadır.

Depremzedeler, hem cezai hem de hukuki yönden hukuki olarak hak sahibi olup bu haklarını devlete, ilgili idarelere, müteahhitlere, yapı ve denetim şirketlerine yönlendirebileceklerdir.

Depremzede Hak Sahipliği Nedir?

Depremzede hak sahipliği; Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

Konutu, işyeri, ahırları ağır hasarlı veya yıkılan, orta derecede hasar gören mülk sahibi depremzedelerin, afet tarihinde mülkiyeti ebeveynlerine ait olan ikinci veya üçüncü konutta oturanların sahip olduğu birtakım hakları ifade etmektedir.

Yaşanan afet neticesinde maliki olduğu taşınmaz yapılar yıkılan, ağır ve orta hasarlı olan afetzedeler, hak sahipliği başvurusunu yaparak yeniden taşınmaz sahibi olabilecek veya konut kredisi kullanabilecektir.

Depremzede hak sahipliği; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile düzenleme altına alınmıştır.

Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Nereden Yapılır?

Afetzede hak sahipliği başvurusu;  afet yaşanan yerde mahalle veya köy muhtarlıklarında o yerin (köylerde köyu mülki hudutları, illerde ve ilçelerde belediye hudutları ile yeni taşınan yerlerdeki duruma göre köy ve belediye sınırları) en büyük mülki amirlik tarafından yapılacak ilanla yapılmaktadır.

Yapılacak ilan neticesinde hak sahipleri tarafından, ilgili taşınmazı belgelendiren ve duyuruda belirtilen belgelerle birlikte afetzede tarafından valilik veya kaymakamlığa başvurması gerekmektedir.

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 28, 29 ve 30. maddeleri ile Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Yönetmeliği hükümlerine göre Mahalli Hak Sahipliği İnceleme Komisyonunca çalışmalar yürütülmektedir.

Madde 28

“Bu Kanundan faydalanmak suretiyle inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılacak yardıma ilişkin olarak mahallî ilân tarihinden itibaren iki ay içinde mahallin en büyük mülkî amirine yazılı başvuruda bulunmaları ve taahhütname vermeleri zorunludur. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bu süreyi bir ay uzatmaya yetkilidir. Bu müracaatın yapılmasında ve alınmasında hasar tespit raporlarında yer alan hasar oranlarına bakılmaz.

Kamulaştırma sahasındaki bina sahipleri için bu süre kamulaştırma kararının kendilerine bildirilmesi veya ilan tarihinden itibaren hesaplanır.

İhale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale tarihinden, emanet usulü ile yapılacak inşaatlarda emanet kararının alınmasından sonra İmar ve İskan Bakanlığınca haklı görülmiyecek bir sebeple taahhüdünden dönenlerden, kusurlarının derecesine göre, 500 liradan 2000 liraya kadar tazminat alınarak fona yatırılır.

Yapılarını kendileri yapacak olanlardan ise, arsaların elde edilme işlemlerinin sonuçlandırılmasından sonra taahhüdünden dönenlerin; bunlara ait yapı ve arsalar satılarak muacceliyet kesbeden borçları kapatılır. Satış bedeli borçlandırma bedelinden az olursa farkı tahsilinde fona yatırılmak üzere Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından kendi alacağı gibi taahhütname sahibinden tahsil olunur.

 

Madde 29

Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere hak sahibi olmak şartıyla konut yaptırılır veya kredi verilir.

Aynı bina içinde hak sahibi ebeveyn ile birlikte oturan evli kişilerin durumu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu konuda hazırlanacak yönetmelik gereğince takdir ve tespit edilir.

Kendilerine ait olmayan arsa veya arazi üzerine inşaat ruhsatı almaksızın bina inşa eden yapı sahipleri ile yer kayması, bu baskını, kaya düşmesi ve benzeri sebeplerle imar planında yapı yapılması sakıncalı olarak belirlenen yerlerde ruhsatsız olarak yapılan yapıların sahipleri haksahibi olarak kabul edilmez.

Kendisine veya eşine ait o yerde aynı cins müstakil hasarsız başka bir binası veya dairesi olan ailelere bina ve inşaat kredisi verilemez.

Yıkık olduğu veya ağır, orta ve az derecede hasar gördüğü belirlenen binalardan mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlara yardım yapılmaz.

Afete uğramasıyla ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye uğratan dükkan ve fırın gibi binalar için de sahiplerine, borçlandırma hükümleri dairesinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca belirlenecek esaslara göre inşaat kredisi verilebilir. O yerde kendisine veya eşine ait müstakil hasarsız başka bir işyeri bulunanlar, bu yardımdan faydalanamazlar.

 

Madde 30

İştirak veya müşterek mülkiyet halinde bulunan bina için hissedarlarına bu kanun hükümlerinden faydalanılarak yine aynı şekilde hisseli olmak üzere yalnız bir bina yaptırılır. Ancak, yıkılan, yanan, ağır hasara uğrayan, yahut afetle ilgili kamulaştırma dolayısiyle yıktırılması gereken yerlerdeki binalarla,afete uğrıyabilecek bölgelerdeki binalarda, birden fazla aile ikamet ettiği takdirde, her aile bu kanun hükümlerinden ayrı ayrı faydalanabilirler.

Kimler Afetzede Hak Sahipliği Alabilir?

Afetzede hak sahipliği, yıkılan veya ağır ve orta derecede hasar görmüş ya da yaşanması muhtemel yeni bir afet neticesinde yıkılabilecek veya zarar görme ihtimali bulunan binaların sahibi olan kişilere aittir.

Afetzede hak sahibi olan kişiler şunlardır:

 • Konut, işyeri, ahırları yani kısaca taşınmaz malvarlığı ağır derecede hasarlı olan, yıkılmış olan, orta derecede hasar almış olan mülk sahipleri,
 • Afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait olan hasarlı, yıkılmış ikinci veya üçüncü konutta oturan kişiler,
 • İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya işyeri hasar görmüş olanlar,
 • Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlâk edilen aileler.

Kimler Afetzede Hak Sahipliği Alabilir?

Hak Sahiplerine Hangi Yöntemlerle Konut Yapılır?

Hak sahiplerine konut yapılabilmektedir. Hak sahiplerine konut yapılabilmesi için, kişilerin yıkılan, ağır hasarlı taşınmazın kendisine ait olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

Hak sahiplerine konut yapılabilecek yöntemler; TOKİ, ihale, evini yapana yardım ve hazır konut kredisi desteğidir.

Kimler Hak Sahibi Olamaz?

Hak sahibi olamayacak kişileri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • DASK poliçesi bulunmayanlar,
 • İmar planında riskli olarak belirtilen yerlere ruhsatsız olarak ev, işyeri, ahır yapanlar,
 • Arazi veya arsa kendisine ait olmamasına rağmen ruhsatsız olarak ilgili yere ev, işyeri, ahır yapanlar,
 • Dernekler ve vakıflar gibi taşınmazı hasar gören tüzel kişiler,
 • Kiracılar,
 • Kendisi veya eşine ait aynı nitelikte ev, işyeri veya ahırı olan kişiler,
 • Yasal süre içerisinde taahhütname vermeyenler ve borçlanma işlemini yapmayanlar.

Afetzede Yardımlarına Nerelerden Başvuru Yapılır?

Afetzede yardımları için başvuru e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

06.02.2023 tarihinde ülkemizde, 10 ili kapsar şekilde gerçekleşen ve ağır hasarlara neden olan depreme ilişkin olarak depremzedeler tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma Desteği başvuruları yapılabilecektir.

Depremzedelerin Maddi Zararları Nasıl Karşılanır?

Depremzedelerin maddi zararları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kısmen ödenmektedir.

Depremzedeler; maddi zararının giderilmesi için DASK’a başvuru yapabilecektir. Bu durumda yapılacak zarar tazmini, her yıl Resmi Gazetede’de metrekare başına belirtilen ücrete göre karşılanacaktır.

DASK yönünden teminat sınırının aşılması halinde ise afetzedeler tarafından varsa konut sigortasına başvurulabilecektir.

Depremzedelerin Dava Açma Hakları

Depremzedeler, hem hukuki hem de cezai yönden dava açma ve şikâyette bulunma haklarına sahiptir.

Anayasa’nın 125. maddesinde idarenin kendi eylem ve işlemlerden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. İdare yani devlet, deprem neticesinde yıkılan binanın inşaatı aşamasında dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmışsa meydana gelen zarardan sorumlu olacaktır.

Cezai yönden ise; depremzede bu hakkını kamu görevlilerine, müteahhitlere, yapı denetim şirketlerine yöneltebilecektir. Depremde yıkılan yapının proje ve yapımı aşamasında sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler hakkında bilinçli taksirle adam öldürme suçundan yargılama yapılabilecek ve buna bağlı olarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilecektir.

Sık Sorulan Sorular

Deprem anında dışarı çıkılır mı?

Deprem anında, kişilerin sakin kalarak depremin sonlanmasının ardından dışarı çıkması gerekmektedir.

İlgili Makaleler

51 Yorum

 1. Merhabalar,
  Kahramanmaraş depreminde evim yıkıldı ama aynı şehir başka bir ilçede başka bir evim hasar görmedi. Bu durumda ben depremzede haksahibi olabiliyor muyum?

  1. Merhaba,
   Kendiniz veya eşiniz adına aynı cins hasarsız konut, işyeri ve ahır bulunması halinde hak sahibi olamazsınız fakat başka bir ilçede olması halinde şartları oluşmuşsa hak sahibi olabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi talep etmeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle irtibat kurabilirsiniz.

   1. Merhaba kayınvalıden oturduğu ev mıras malı cocuklarıma ve bana ait %20 veye daha fazla tam bilmiyorum hissemiz var az
    hasarlı verilen 10.000 parayı bankadan biz alabilir miyiz ksyınvalidrmin gidecek durumda degil bu parada bizimde hakkımız varmi yoksa kayınvalıden oturduğu için para onunmu

 2. Merhabalar evimiz orta hasarlı ama arsa tapulu 3 katlı idi. Abonelikler ayrı ayrı doğalgaz, elektrik VS. 2 katımızda dask var eğer yıkılacak kararı verirler ise devlet bize kaç daire verir. Tşk ederim şimdiden

 3. Merhaba ;
  iskenderun depreminde babamin ve annemin ustune ayri ayri evleri var tapulari ayri. ikisininde evi agir hasarli yikiliacak: bu durumda ikisi hak sahibi olabilirmi: babamin kahramanmaras goksun ilcesinde bir kargir kolonsuz koy evi var ustune tapulu: koydeki ev az hasarli gozukuyor:

  1. Merhaba,
   Aynı aile içerisinde aynı cins konut, işyeri ve ahır bulunması halinde bir adet taşınmaz için hak sahibi olabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi talep etmeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle irtibat kurabilirsiniz.

 4. Merhaba Maraş depreminde eviniz ve iş yerimiz yıkıldı.Aynı şehirde başka bir bölgede kat irtifakı olan bodrum katda bir evimiz var zarar görmedi.Bu evden dolayı ev verilmeyecek galiba ama is yerimizi verirler mi yoksa bu evden dolayı onu da mı vermezler.İs yeri ve konut ayrı ayrı hak olarak değerlendirilir umarım

  1. Merhaba,
   İlgili yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca bir kişinin; konut ve işyerinin birlikte zarar görmesi halinde hem konut hem de işyeri için ayrı ayrı hak sahibi olması söz konusu olacaktır. Hukuki danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 5. Hem urfa sehrinde hem hatay sehrinde iki evim agir hasarli yikilacak. Bu durumda iki farkli sehirden hak sahibi olabilir miyim?

  1. Merhaba,
   Yalnızca tek bir eve ilişkin olarak hak sahibi olabilirsiniz; fakat talebinize göre ağır hasardan dolayı yeni konut yapılması ya da orta hasardan dolayı güçlendirme kredisi verilmesi de durumun şartlarına bağlı olarak söz konusu olabilecektir. Hukuki danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   1. Merhaba aynı binada 3 dairemiz vardı ve tapu şirket adına kayıtlıydı bina yıkıldı haklarımız nelerdir nasıl bir yol izlemeliyiz

 6. Merhaba Malatya’da müşterek tapulu 2 daire 1 dükkan sahibiyiz. 1 daire 1 dükkan ağır hasarlı 1 daire ise az hasarlı. Bu durumda ağır hasarlı dükkan ve dairenin yerine hak sahibi olabilecek miyiz. Teşekkürler

  1. Merhaba,
   İlgili yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca aynı malik veya maliklerin; konut ve işyerinin birlikte zarar görmesi halinde hem konut hem de işyeri için ayrı ayrı hak sahibi olması söz konusu olacaktır. Hukuki danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 7. Merhabalar.Malatya ili,aynı ilçe sınırlarında 3 ayrı adresteki apartman dairelerimin biri ağır,diğer ikisi hafif hasarlı.Ağır hasarlı dairemden dolayı hak sahibi oluyormuyum? yoksa hafif hasarlı olan dairelerim hak sahipliğime engel teşkil ediyormu?Arz ederim.

  1. Merhaba,
   Hafif hasarlı daireleriniz bulunması sebebiyle ağır hasarlı daireye dayanarak hak sahibi olabilmeniz mümkün değildir. Hukuki danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   1. Merhaba ama ilgili yayınlanan 7269 bilgilendirme metninde afetlerin evi ağır hasarlı kendisi ve eşine ait aynı yerde az hasarlı konutu var hak sahibi olabilir yazıyor

 8. Merhaba, Malatya da aynı ilçede benim adıma iki daire var,birisi az hasar diğeri ise orta hasarlı. Orta hasarlı olan daire aslında babamın dairesi idi ve orda ikamet ediyor, ev kendi adına iken bir kaç sene önce benim adıma vermişti ve benim kendi dairem de az hasarli, babamın oturduğu fakat benim adıma yapmış olduğu orta hasarlı daireden hak sahibi olabilirmiyiz teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   Hafif hasarlı daireniz bulunması sebebiyle ağır hasarlı daireye dayanarak hak sahibi olabilmeniz mümkün değildir. Söz konusu taşınmazlarda kimin ikamet ettiğinin bu hususta önemi olmayıp taşınmazın malikinin kim olduğuna bakılmaktadır. Hukuki danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 9. Kolay gelsin, depremde Hataydaki evim ağır hasarlı durumda, mevcut şartlarda yapılacak olan afet konutlarından hak sahibi olabiliyorum, şuanda başka bir ilden ev satın alma arefesindeyim, bu evi satın aldığımda, hataydaki hak sahipliğim sona erer mi acaba ?

  1. Merhaba,
   Afetzedeler, herhangi başka bir ilde hasarsız konutu olsa dahi afetin meydana geldiği yerdeki ağır hasar gören konutundan dolayı hak sahibi olabilmektedir. Hukuki danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 10. İi günler Hatay Kırıkhan da biri ağır hasarlı biride orta hasarlı 2 dairem var acaba deprem konutunda hak sahibi olabiliyormuyum?

  1. Merhaba,
   Sadece birinden hak sahibi olabilirsiniz. Talebinize göre; ağır hasardan dolayı yeni afet konutu yapılması ya da orta hasardan güçlendirme kredisi verilmesi söz konusu olabilecektir. Hukuki danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 11. Merhaba babamın aynı ilçede iki daireside yıkıldı birinde ben ve ailem oturuyor diğerinde kendileri ikimizde ayrı haksahibi olabilirmiyiz

  1. Merhaba,
   Aynı cins taşınmazlar açısından yalnızca tek bir taşınmaz için hak sahibi olunması mümkündür. Söz konusu taşınmazlarda kimin ikamet ettiğinin bu hususta önemi olmayıp taşınmazın malikinin kim olduğuna bakılmaktadır. Hukuki danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 12. Merhaba hatayda 1 arsa tapulu 2 katli 1 evimiz var agir hasarli 1 kat ikametgah elektrik su abonelikleri ve tapuda hisse sahibiyim tapuda 2 hissedar daha var devlet bu durumda kime nasil ev verecektir.tesekurler.

 13. merhabalar müşterek tapulu arazide bulunan ahırım ağır hasarlı tapusu benim üzerime olmadığı için yeni ahır yapılması hakkından yararlanır mıyım

 14. Merhaba. Merkezde oturmuş olduğumuz ev aslinda bize ait ama evin tapusu kayinbabamin üzerinde. Zamanında tapusunu üzerimize almamıstık.Kayınbabamin tapulu bir evi de merkeze bagli köyünde var. Bizim oturdugumuz ev agır hasarlı. Köydeki ev hasarsız. Hak sahibi olur muyuz ?

 15. Merhaba babamın iki evi var farklı ilçelerde biri hasarsız diğeri ağır hasarlı fakat ikameti hasarsız dairede hasarlı olan köy evi ev alma hakkı varmı

 16. Merhaba,
  Kahramanmaraş’ta ailemle ikamet ediyorum bekarım. Babamın evi az hasarlı fakat benim üzerime olan tapulu evim ağır hasarlı yıkılacak durumda , bu durumdan dolayı br hak kaybı yaşar mıyım? Bilgi rica edebilir miyim.

 17. Slm ben Gaziantep İslahiye ilçede sadece dükkan tapu kayıtları yerim, orta hasardan ağır hasarlı olarak geçti. İkamet adresim Gaziantep merkez. Ben yapılan hiç bir haktan şimdiye kadar faydalanamadim. Ancak hak sahipliği için müracaat edeceğim. Bunun dışında bir hak kaybim varmı bilgi verirseniz sevinirim.

 18. Bizim bina agir hasarli tapumuz var fakat yapi kullanim alinmadi insaati bitmesine ragmrn muteahit yapi kullanim zamanimda almadi simfi bu futumfa hak sahibi olabilirmiyim

 19. merhaba ben hatay Hatay’daki kiracıydım ve ev ağır hasarlı çıktı yıkılacak benim başka yerde ne arsam nede yerim yok şuan il afet dışı ilde yurtta kalıyoruz , Hatay’daki babamın evi var tapusu babamın isminde ve benim adıma hiç birşey yok bu yurttan çıkaracaklar ve ben açıkta kalacak 2 çocuğumla birlikte yurtların bizi çıkarma hakkı varmı yani en azından uygun kiralık bir ev bulana kadar kiralarda ateş pahası

 20. Merhaba Kahramanmaraş ta üzerinde ev bulunan yıkılan bir evin arsasını almak istiyorum satan kişi hak sahipligi başvurusu yaptı bu hakkı saklı kalır mı sorun yaşar mı madur olsun istemiyorum

 21. avukat bey bir sorum olacak depremzedeyim evimiz 1dukkan 3ev var arsa ve musterek hisse paylı tapu tapu babamın üzerine elektirk su da babamın üzerine evimiz ağır hasarlı babam kira yardımı alamadı taşınma yardımda alamadi sadece hane yardımı aldı hak sahipliğine başvuru yaptık bir dükkan bir ev çıktı oda belli değil değerlendirme aşamasında 2 ve 3katlari kardeşimle yaptık ama ruhsatsız yapı biz hak sahibi olamıyoruz hiç bir yardım alamadık ikamet adresinde hepim aynı evde oturuyor gorunuyoruz ama ayrı evlerde oturuyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz karış durum yardımcı olurmusunuz bir bekar kardeşim var yasada aynı evde ikamet eden bekar kişi kira yardımı taşınma yardımı alabilir diyor ama AFAD tanımıyor bilgilerini bekliyoruz

  1. Merhaba Mehmet Bey,

   Avukatlık Kanunu gereğince ücretsiz danışmanlık veremiyoruz. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 22. Babama kayıtlı ağır hasarlı evde resmi ikametgahli evli evlat olarak oturuyorum aynı ilçede annemin üzerine kayıtlı hasarsız olan evde babamla annem resmi ikametgahli olarak oturuyor hak sahibimiyim

  1. Merhaba,

   Avukatlık Kanunu gereğince ücretsiz danışmanlık veremiyoruz. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 23. merhaba
  köyde ki büyük annemizin evi yıkıldı hak sahipliği olarak annem başvuru yaptı annem hak sahibi oldu.sorum şu aslında annem öldüğü zaman biz çocukları olarak o köy evinden miras hakkımız oluyormu yoksa devlete mi kalacak yada tekrar annemin kardeşlerine mi kalacak çünkü taksitleri annem ödeyecek

  1. Merhaba,

   Avukatlık Kanunu gereğince ücretsiz danışmanlık veremiyoruz. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu